Prezident Kiska v OSN: Musíme sa spájať

Prezident Andrej Kiska v stredu vystúpil s príhovorom na Valnom zhromaždení Organizácie spojených národov (OSN). V rámci programu pracovnej cesty v New Yorku sa zúčastnil aj na Bloombeg Business Fore, rokoval s prezidentom Gruzínska Giorgim Margvelašvilim a generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.

Prejav v OSN bol preložený z anglického do slovenského jazyka. Originálne znenie nájdete na tomto odkaze.

„Vybudovanie mieru a dôvery trvá desaťročia. Na ich zničenie však stačí len zopár sekúnd, len jedno sebecké alebo malicherné rozhodnutie.

Schádzame sa tu každý rok, aby sme ďalej zveľaďovali to, čo budujeme už viac ako 70 rokov. Ideu sveta založeného na pravidlách a zásadách humanity, zodpovednosti, tolerancie a mierového spolunažívania. Sveta, v ktorom niet miesta pre vojny a ozbrojené konflikty. Sveta, kde sa spory riešia vzájomným dialógom. A kde sa náročné úlohy zdolávajú vzájomnou spoluprácou.
 
Stávame sa čoraz bohatšími a vyspelejšími.  So všetkými zdrojmi, ktoré spoločne dokážeme vytvoriť, by sme mohli mať dostatočné prostriedky na to, aby sme sa postarali aj o tých najchudobnejších. A predsa sa často necháme viesť sebeckými a krátkodobými záujmami. Namiesto rozvíjania slobody, spolupráce a zdravej konkurencie zavádzame obmedzenia a vedieme obchodné vojny.
        
Aj keď vďaka globalizácii bolo vytvorené nevídané bohatstvo, ľudí na tejto planéte stále rozdeľujú značné nerovnosti. Ekonomické údaje sú pozitívne, ale ťažko nimi možno interpretovať zlepšenie blahobytu a dôstojného života každého človeka v mnohých častiach nášho sveta.
        
V rozvoji technológií napredujeme úžasným tempom, čo nám umožňuje nadväzovať kontakty, komunikovať a celosvetovo si byť bližšie. Avšak vzdialenosť medzi ľuďmi, medzery v pochopení iných kultúr a empatii vo vzťahu k nim sú naďalej obrovské.
 
Vďaka inováciám však svet nikdy nebol menší ako dnes. To, čo sa stane na tisícky kilometrov vzdialenom mieste, sa v priebehu niekoľkých minút môže stať globálnym problémom. A globálne problémy majú priamy vplyv na našich občanov. V tejto situácii zohráva nezastupiteľnú úlohu Organizácia spojených národov. Táto organizácia má obrovský potenciál na prekonanie spomínaných paradoxov. To, čím je jedinečná, sú jej pevné zásady, zodpovedné konanie a motivácia k spolupráci.
      
Dovoľte mi teraz venovať sa tejto téme detailnejšie.
        
Pravidlá a zásady a ich presadzovanie musia zostať základným nosným prvkom tejto organizácie. Pretože dnes sa zdá, akoby dodržiavanie pravidiel vyšlo z módy. Ako keby ignorovanie pravidiel bolo prejavom sily. A ako keby ich rešpektovanie bolo prejavom slabosti.
  
Počet ozbrojených konfliktov sa v posledných rokoch zvýšil. Len v rokoch 2016 a 2017 sa počet konfliktov vyrovnal rekordným číslam z obdobia studenej vojny. Rastie počet obetí z radov civilného obyvateľstva. Hovoríme o stotisícoch nevinných ľudí, ktorí boli priamo ovplyvnení konfliktmi a vojnami.
 
Suverenita a územná celistvosť sú základným stavebným prvkom stability a bezpečnosti — tak v globálnom ako aj v celosvetovom meradle. Okupácia Gruzínska a Ukrajiny a destabilizácia tohto regiónu sú len jedným z mnohých príkladov toho, ako rešpektovanie pravidiel bolo nahradené bezohľadnou politikou konajúcou z pozície sily.

Hrozba nukleárnych zbraní rezonuje oveľa častejšie, ako sme si v minulosti dokázali predstaviť. Dúfame, že aktuálne udalosti v Severnej Kórei prinesú viditeľné výsledky. Musíme zabezpečiť, aby boli tieto dohody dodržané. Ak nie, musíme konať s náležitou rozhodnosťou.

Príliš často vidíme, ako sú tisícky civilných osôb zmasakrované vlastnými režimami alebo sú obeťami nekonečných konfliktov. Ako keby sme sa stali imúnnymi voči porušovaniu základných noriem humanity a prestali počítať zmarené životy nevinných ľudí v Sýrii, Jemene, Palestíne, Mjanmarsku, Južnom Sudáne a kdekoľvek inde.
        
Spoločne sme sa zhodli na tom, že používanie zbraní hromadného ničenia bude bez výnimky neprípustné. Akékoľvek použitie chemických zbraní musí byť chápané ako prekročenie hraníc našej tolerancie.

A zároveň to musí byť automaticky dôvodom pre rezolútne zakročenie. Preto je zahanbujúce sledovať, ako sa opakovane používajú chemické zbrane voči vlastným občanom, aby sa udržala tyrania v Sýrii. Alebo pre nás, Európanov, je šokujúce, keď páchatelia útokov v britskom Salisbury unikajú vyvodeniu zodpovednosti a nehanebne sa popierajú fakty.
        
Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby žiadny páchateľ neunikol trestu. Musíme rozhodne dávať najavo, že naše zásady nebudeme prispôsobovať agresívnej politike. A že nebudeme oslabovať autoritu tejto organizácie nečinnosťou.
        
Máme veľkú zodpovednosť voči našim občanom, voči medzinárodnej komunite a tejto planéte. Našou zodpovednosťou je viesť, stáť pevne za našimi hodnotami a chrániť ich. Musíme načúvať svojim ľuďom, aby sme vedeli riešiť ich problémy. Ale tiež sa musíme vedieť dívať dostatočne ďaleko dopredu, aby sme ich vedeli inšpirovať.
        
Musíme tak konať predovšetkým v boji s extrémizmom, populizmom, radikalizmom, xenofóbiou alebo rasizmom. A tiež s propagandou, klamstvami a prekrúcaním pravdy.

Alebo terorizmom. Ich ciele sú jednoduché a pritom efektívne — rozširovať strach, nenávisť a pochybnosti. Naštrbiť naše presvedčenie a spochybniť naše hodnoty.

Narušiť našu jednotu. Ponúkajú zdanlivo rýchle a jednoduché riešenia, ktorými sa snažia provokovať ku konfrontácii a vytyčovať deliace čiary.

Preto sa nemožno diviť tomu, že nachádzajú živnú pôdu všade tam, kde nekonáme. K ich cieľovým skupinám patria ľudia, ktorí žijú v chudobe, trpia hladom alebo chorobami, ľudia bez prístupu k vzdelaniu alebo zdravotnej starostlivosti. A my tento boj nevyhráme, pokiaľ takýmto ľuďom a ich deťom nedáme nádej žiť lepšie, v dôstojných podmienkach, tak, aby nemuseli hladovať a obávať sa o svoj život.
        
V tom je význam našej jednoty pri realizácii cieľov rozvoja, a v boji s klimatickými zmenami alebo pri riešení problémov migrácie. Musíme naše plány a naše sľuby pretvárať do celosvetovej reality. Ak tak neurobíme, len tým vyšleme signál o vlastnej slabosti a títo ľudia a táto planéta sa stanú ľahkou korisťou.
 
Doteraz nevídaný rozvoj inovácií a nových technológií prináša aj nové závažné problémy. Značné obavy vo mne vzbudzuje počítačová kriminalita v kybernetickom priestore. Narastajúca manipulácia v sociálnych médiách poškodzuje demokraciu po celom svete a ovplyvňuje myslenie celej populácie.
 
Kybernetický priestor nepozná hranice. Útoky sú anonymné a dokážu nás dostihnúť kdekoľvek. Výber používaných prostriedkov je nevyčísliteľný. 

Na zmanipulovanie volebných výsledkov, na ovplyvnenie rozhodnutí. Na špehovanie alebo na preniknutie do našich počítačov a sietí a každodenného života. Je rovnako nebezpečný ako akákoľvek iná doteraz existujúca hrozba. Preto je potrebné, aby sme tejto problematike venovali maximálnu pozornosť. Zatiaľ však nerobíme nič, alebo len veľmi málo. A globálne spoločnosti zaujímajú viac ich zisky ako ich zodpovednosť.
        
Takže je na nás, štátoch, aby sme určili nové štandardy a pokiaľ je to potrebné, aj nové predpisy. Pretože v dnešnom svete nie sme vodcami. Len nasledujeme tých, ktorí vedú. A cena za nečinnosť môže čoskoro byť veľmi vysoká.

Príliš často počujeme politických lídrov, ako vyzývajú na boj proti extrémizmu a propagande, pričom používajú rovnaké nástroje a rétoriku. Nemôžu robiť väčšiu chybu. Jediná správna odpoveď je podpora tolerancie, slobody prejavu a kritického myslenia v našej spoločnosti. Jedinou účinnou obranou je držanie sa našich hodnôt a poskytnutie spravodlivých riešení na problémy obyvateľov. Len vtedy, ak budeme konať, budú naši voliči odolní voči extrémistickým ideám a propagande.
       
V tomto úsilí nesmieme zabúdať, že slobodné médiá sú našimi spojencami, nie nepriateľmi. Sú ochrancami našich zásad. Často sú to práve médiá, ktoré ako prvé upozorňujú, že sa veci uberajú nesprávnym smerom. A vyžadujú, aby sa tí, ktorí porušili pravidlá, za svoje činy zodpovedali.

Preto by v nás mali vyvolávať obavy narastajúce útoky na novinárov, pokusy obmedziť slobodu tlače a čoraz väčšie obmedzenia voči občianskej spoločnosti.

Bohužiaľ, musím konštatovať, že v minulom roku boli zabité desiatky novinárov. Stovky novinárov boli poslané do väzenia a na tisícky novinárov sa vyvíja nátlak. Ďalej sa rozširuje atmosféra nenávisti, keď sú označovaní za nepriateľov štátu, nepriateľov národa alebo vierovyznania.

Pritom však zohrávajú kľúčovú úlohu pri realizácii nášho poslania vybudovať lepší svet. A preto si zaslúžia ochranu.

Spolupráca. Ani jedna krajina, ani jedna z najmocnejších, nie je dostatočne veľká, aby dokázala sama čeliť náročným problémom dnešného sveta. Či už ide o migráciu, terorizmus, klimatické zmeny alebo zabezpečenie primeraného ekonomického rastu.

Najdôležitejšou povinnosťou nás, politikov, je slúžiť našim ľuďom, ale to je možné len vtedy, ak skutočne pochopíme hodnotu spolupráce. Ak si uvedomíme, že ak naozaj chceme zmeniť tento svet a túto planétu k lepšiemu, musíme myslieť na iných – na osoby, národy a krajiny. A trpezlivo vysvetľovať tento princíp našim ľuďom.   

Ako povedal Kofi Annan: „Dnes, viac ako kedykoľvek predtým v dejinách ľudstva, zdieľame spoločný osud. Dokážeme to zvládnuť, len ak mu budeme čeliť spoločne. A to, priatelia moji, je dôvod prečo máme Organizáciu spojených národov.”

Pripúšťam, že multilateralizmus nie je vždy ľahkou cestou. Ale je to jediná obhájiteľná cesta. Organizácia spojených národov bude slúžiť svojmu účelu dokým si my, členské štáty, budeme stáť za svojimi záväzkami. Dokým budeme rešpektovať pravidlá a zásady a dokým budeme pripravení ich obhajovať.

Pretože ušľachtilá myšlienka a pevné zásady tejto organizácie – skutočné hodnoty tolerancie, empatie, súcitu a solidarity sú pre nás najlepšou výbavou pri plnení akýchkoľvek úloh.

Ak budeme ochraňovať tieto hodnoty, ako etický kompas humanity, potom nezíska prevahu zlo agresívnej politiky konajúcej z pozície sily, sebecký nacionalizmus, extrémizmus ani rasizmus.  

Nemôžeme vedieť, čo sa stane zajtra. Ale môžeme vedieť, ako sa zachovať, ak sa dáme viesť týmto etickým kompasom. A to je tá najlepšia istota, ktorú môžeme mať v časoch neistoty. Chrániť naše hodnoty.

Vážená pani predsedníčka,
Záverom by som Vám chcel pogratulovať k Vášmu prevzatiu predsedníctva. Náročné úlohy, o ktorých som hovoril, nie je ľahké splniť. Mám však plnú dôveru voči Organizácii spojených národov a Vášmu úradu, že v týchto časoch budete riadiť toto Valné zhromaždenie s maximálnym nasadením pre splnenie našich spoločných cieľov.

Za to by som tiež chcel veľmi rád poďakovať a pogratulovať Vášmu predchodcovi pánovi Miroslavovi Lajčákovi — za jeho profesionalitu, ktorú preukázal v práci pre Organizáciu spojených národov a jej členov.

Ďakujem.”

Viac k téme: