Prezidentka si pripomenula Deň Rusínov Slovenska

Prezidentka si pripomenula Deň Rusínov Slovenska

Prezidentka Zuzana Čaputová si v piatok 12. júna 2020 pripomenula Deň Rusínov Slovenska. 

Zaželala im dôstojné oslavy rusínskej kultúry, jazyka a histórie aj napriek obmedzeniam, ktoré tento rok priniesol. Vyzvala ich, aby boli hrdí na svoju identitu, kultúru a jazyk. 

"Viem, že zachovávanie a rozvíjanie jazykovej a kultúrnej identity Rusínov sťažuje, že najväčšie zastúpenie máte na severovýchode Slovenska, často v najmenej ekonomicky rozvinutých regiónoch. Dôsledkom týchto nerovností je aj migrácia za prácou a s ňou spojené vyľudňovanie obcí. Tento problém býva spravidla problém ekonomický, ale v prípade Rusínov ide aj o problém národnostný." 

Prezidentka zdôraznila, že vynútený odchod mladých oslabuje aj väzby, cez ktoré si komunita udržiava svoje kultúrne a jazykové dedičstvo. Podľa prezidentky je potrebné, aby sme sa snažili o vyrovnávanie ekonomických rozdielov medzi regiónmi aj pre tento národnostný rozmer. Aby aj malé obce, v ktorých si naši spoluobčania zachovávajú svoj jazyk, zvyky, tradície a kultúru, mohli žiť ďalej a aby sme naše spoločné kultúrne bohatstvo mohli odovzdať ďalším generáciám. 

"Днесь святкують нашы Русины і Русинкы.

Довольте мі зажелати вам достойне святкованя русиньской културы, языка і історії і наперек обмеджіням, котры тот рік принїс. Будьте горды на свою ідентіту, културу і язык!

Знам, же утримованя і розвиваня языковой і културной ідентіты Русинів комплікує, же найвекше заступлїня маєте на северовыходї Словакії, часто в найменше розвитых реґіонах. Дослїдком тых нерівностей є і міґрація за роботов і з нёв повязане вылюднёваня сел. Тота проблема звыкне быти справила економічна, но в припадї Русинів іде і о проблему народностну. Бо вымушеный одход молодых ослаблює і звязкы, через котры собі комуніта утримує свою културну і языкову дїдовизну. Є потребным, жебы сьме ся намагали о вырівнёваня економічных роздїлів меджі реґіонами і про тот народностный розмір. Жебы і малы села, в котрых собі нашы сполуобчане утримують свій язык, звыкы, традіції і културу, могли жыти далше, і жебы сьме наше сполочне културне богатство могли передати далшым ґенераціям."

(fotografia zo stretnutia s Rusínmi v Prešove, 12. september 2019 / Фотоґрафія зо стрїчі з Русинами в Пряшові, 12. септембер 2019 р.)