Vedúci kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

Štefan Rozkopál

Narodil sa v roku 1965, je ženatý a je otcom troch dcér. Mgr. Štefan Rozkopál študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom od roku 1985 pokračoval štúdiom na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov v Ruskej federácii.

Zahraničnej politike sa začal venovať hneď po vstupe do praxe. Najprv pôsobil
na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky ako referent pre oblasť juhovýchodnej Ázie (1994-1995), neskôr vystriedal niekoľko významných pozícií
v oblasti zahraničných vzťahov a medzinárodného obchodu na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

V rokoch 2002 až 2005 pôsobil ako vedúci slovenského veľvyslanectva v Kanade.

Ako mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Indonézskej republike, Singapurskej republike, Filipínskej republike a Demokratickej republike Východný Timor (2009-2013) sa stal prvým zástupcom Slovenska v Združení krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

Od septembra 2013 pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie zahraničného obchodu, ako aj sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky
a bol stálym zástupcom Slovenska vo Výbore Rady EÚ pre obchodnú politiku (2013-2015).Od júla 2015 zastáva pozíciu vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Hovorí anglicky, indonézsky, nemecky a rusky.

Kontakt
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Štefánikova 2
811 05 Bratislava

E-mail: informacie@prezident.sk
Tel: 02/ 59 333 200

Právomoci

(1) Na čele Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je vedúci kancelárie. Vedúceho kancelárie vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky.


(2) Vedúci kancelárie je štatutárnym orgánom kancelárie, má práva a povinnosti vedúceho právnickej osoby, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov a je vedúci služobného úradu; je služobne najvyšší štátny zamestnanec.

(3) Vedúci kancelárie:

a) riadi činnosť kancelárie a zastupuje kanceláriu navonok,
b) zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí a pokynov prezidenta republiky kanceláriou,
c) zabezpečuje informovanosť prezidenta republiky o závažných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych udalostiach,
d) zastupuje prezidenta republiky na základe jeho poverenia v odôvodnených prípadoch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
e) predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) návrh rozpočtu kancelárie a odôvodňuje ho v orgánoch národnej rady, predkladá a odôvodňuje správu o výsledkoch hospodárenia rozpočtovej kapitoly kancelárie,
f) vydáva vnútorné predpisy kancelárie,
g) vydáva zriaďovaciu listinu a schvaľuje organizačný poriadok rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie a vymenúva a odvoláva vedúceho týchto organizácií, ak boli zriadené,
h) po dohode s prezidentom republiky prijíma do stálej štátnej služby a do dočasnej štátnej služby a plní ďalšie úlohy, ktoré pre vedúceho služobného úradu vyplývajú zo zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“),
i) po dohode s prezidentom republiky vymenúva do funkcie a odvoláva vedúceho štátneho zamestnanca - riaditeľa odboru a vedúceho oddelenia,
j) priamo riadi vedúcich štátnych zamestnancov, ktorí riadia odbory,
k) organizuje a vedie porady s riaditeľmi odborov, prípadne ďalšími štátnymi zamestnancami a zamestnancami a kontroluje plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo záverov týchto porád,
l) vedie a organizuje prácu Komisie na posudzovanie podnetov na predloženie návrhov na udelenie štátnych vyznamenaní,
m) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poveril prezident republiky.

(4) Vedúci kancelárie zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi republiky.