Prezidentka Zuzana Čaputová venuje zvýšenú pozornosť trom témam, ktoré považuje za významné.

Spravodlivosť 

Prezidentka sa snaží vyvíjať maximálny tlak na okamžité a systémové zmeny v polícii, prokuratúre a súdnictve. Je presvedčená, že policajný zbor musí fungovať ako nezávislá inštitúcia, oddelená od politických vplyvov, na čele s profesionálom, a nie lokajom ministra vnútra. Prokuratúru je podľa prezidentky potrebné pretvoriť na inštitúciu pod verejnou kontrolou, obdobne, ako je to v súdnictve.

Prezidentka je presvedčená, že mnohí prokurátori napriek dusivej atmosfére robia svoju robotu poctivo a s nasadením. Záleží jej na tom, aby Slovensko malo modernú prokuratúru, kde títo profesionáli dostanú priestor na rast a postup.

Veľkými zmenami musí prejsť aj súdny systém. Napríklad je potrebná väčšia špecializácia súdov podľa jednotlivých odvetví práva, čím sa skrátia súdne konania. Prezidentka prikladá maximálnu vážnosť právomoci menovania sudcov a ústavných sudcov, lebo je presvedčená, že okrem odbornosti musí byť kritériom aj etika a morálna pevnosť.

Sociálna politika

Slovensko má dnes akútny problém so službami dlhodobej starostlivosti o seniorov.

V porovnaní s okolitými krajinami je tu málo zariadení všetkých typov, málo lôžok a málo kvalifikovaných pracovníkov, ktorí navyše pracujú za málo peňazí.

Desaťtisíce opatrovateľov a opatrovateliek zo Slovenska odchádzajú. Verejný systém dlhodobej a ošetrovateľskej starostlivosti sa topí v byrokracii. Výsledkom sú dlhé čakacie lehoty a nedôstojné podmienky. Tento problém bude len narastať, vzhľadom na to, že sme treťou najrýchlejšie starnúcou populáciou spomedzi krajín EÚ.

Prezidentka trvá na zásadnej zmene starostlivosti o seniorov. Prioritou musí byť, aby čím menej klientov trávilo čas v ústavnej starostlivosti, a čím viac v domácej opatere, alebo v menších zariadeniach. K tomu je potrebné vytvoriť flexibilné právne podmienky aj finančnú motiváciu.

Prezidentka tiež vyvíja sústavný tlak na vládu a kraje, aby navyšovali rozpočet na verejné opatrovateľské služby a platy. Za dôležité považuje aj zjednodušenie systému sociálnych a zdravotných posudkov pre klientov: po novom musí štát pristupovať k sociálnej a zdravotnej starostlivosti ako k jednému celku.

Okrem toho musí Slovensko v omnoho väčšej miere využívať inovatívne postupy, od špeciálnych náramkov, cez úpravy interiéru, až po dobrovoľnícku pomoc.

Životné prostredie

Aj vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam je prezidentka presvedčená, že ochrana životného prostredia už nemôže zostávať v politike len okrajovou témou. 

V najväčšom ohrození sú lesy. Doterajšie vlády umožnili masívny, a často aj nelegálny výrub lesov v prospech úzkych podnikateľských skupín. Necitlivá ťažba dreva už nadobro rozvrátila mnohé vzácne ekosystémy, dokonca aj v Národných parkoch.

Netreba pritom zabúdať, že odlesňovanie vedie aj k zvýšenému riziku povodní. Popri odlesňovaní je veľkým problémom ohrozenie vodných zdrojov. To je výsledok nielen zanedbávania starých environmentálnych záťaží, ale aj používania nebezpečných pesticídov, a predovšetkým množstva odpadu, ktorý firmy aj jednotlivci do vody vypúšťajú. 

Prezidentka presadzuje, aby minimálne 5 percent ekologicky najvzácnejšieho územia zostalo zachovaných ako bezzásahová zóna. To znamená aj 75 percent plochy dnešných národných parkov a národných prírodných rezervácií.

Rovnako žiada, aby Slovensko razantne a tvrdo zakročilo proti rastúcej tvorbe odpadu a presadilo prísnejšiu reguláciu potenciálne nebezpečných skládok.

Podporuje všetky návrhy na obmedzovanie a povinné zálohovanie plastov, ako aj ostatné iniciatívy smerujúce k prechodu na obehovú ekonomiku.