Informácie k spracúvaniu osobných údajov


Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Kancelária prezidenta SR, so sídlom Hodžovo námestie 1, 811 06 Bratislava, SR, IČO: 30845157 ( „prevádzkovateľ“).

  • Prihlásením sa prostredníctvom kontaktného formulára dobrovoľne súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov prevádzkovateľom v zmysle § 14 zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne za účelom zasielania informácií z Kancelárie prezidenta SR.
  • Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracovaním je dobrovoľné a tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať na e-maile osobneudaje@prezident.gov.sk.
  • Práva dotknutej osoby podľa čl. 16 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené na stránke Informácie k spracúvaniu osobných údajov
  • Žiadateľ o odber noviniek z Kancelárie prezidenta SR bol ako dotknutá osoba oboznámený so všetkými informáciami podľa čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov a zároveň vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.