O Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky

Kancelária prezidenta SR je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie prezidentky vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, s politickou a verejnou činnosťou prezidentky. Kancelária je rozpočtovou organizáciou, ktorá má samostatnú rozpočtovú kapitolu. Na plnenie úloh si môže zriaďovať rozpočtové a príspevkové organizácie. Kancelária vykonáva a zabezpečuje pre prezidentku aj iné úlohy, ktoré zodpovedajú jej ústavnému postaveniu. Plní aj ďalšie odborné, organizačné a materiálno-technické úlohy, ktoré vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Úlohy kancelárie plnia vedúci štátni zamestnanci, štátni zamestnanci a zamestnanci. Na čele kancelárie je vedúci kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva prezidentka, ktorej sa zodpovedá za svoju činnosť. Od júla 2015 je vedúcim kancelárie Štefan Rozkopál, ktorého do funkcie vymenoval bývalý prezident Andrej Kiska. V minulosti pôsobil na rôznych postoch na Ministerstve zahraničných vecí SR a zastupiteľských úradoch v Kanade a Indonézii. V Indonézii bol veľvyslancom. Pred príchodom do Prezidentského paláca pracoval ako generálny riaditeľ sekcie zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí na Ministerstve hospodárstva SR.

Sídlom Kancelárie prezidenta SR je Karáčoniho palác na Štefánikovej ulici č. 2 v Bratislave. Adresa kancelárie na doručovanie písomností je Bratislava 1, P. O. Box 128, PSČ 810 00. 

Úlohy Kancelárie prezidenta SR upravuje Zákon Národnej rady Slovenskej republiky z 22. decembra 1992 o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky (16/1993 Z. z., skrátené znenie). Jeho úplné znenie je k dispozícii TU