O Vojenskej kancelárii prezidenta SR

Ladislav Dovhun

generálmajor
Ladislav Dovhun

náčelník Vojenskej kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky

Poštová adresa

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova č. 2
811 05 Bratislava 1

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky podľa § 5 odsek 1, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky zabezpečuje úlohy súvisiace s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl, velením Čestnej stráži prezidenta a výkonom právomocí prezidenta podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR. Podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta.

Prezident podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám, schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky, schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta, zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom a zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta, ktorý je mu podriadený a zodpovedá mu za výkon svojej funkcie.

Náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je generálmajor Ladislav Dovhun.