Organizačná štruktúra


Vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

JUDr. Metod Špaček, Ph.D. (životopis)

Vedúci Kancelárie prezidenta SR je štatutárnym orgánom kancelárie s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Vymenúva ho prezidentka republiky, ktorej zodpovedá za svoju činnosť. zastupuje kanceláriu navonok, riadi a kontroluje jej činnosť., Zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí a pokynov prezidentky republiky kanceláriou a zároveň ju informuje o závažných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych udalostiach. 

Kontakt
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Email: informacie@prezident.gov.sk

Tel: 02/ 593 33 395

Sekretariát vedúceho kancelárie

Ing. Mgr. Eva Ivanová, PhD.

Riaditeľka sekretariátu vedúceho kancelárie

Tel: 02/ 593 33 395

JUDr. Matej Kereš, M.A.

Tajomník vedúceho kancelárie

Tel: 02/ 593 33 395

Sekretariát vedúceho kancelárie zabezpečuje pracovný program vedúceho kancelárie a plní úlohy podľa jeho pokynov. Súčasťou sekretariátu vedúceho kancelárie je referát vnútorného auditu, ktorý priamo riadi vedúci kancelárie. 

Sekretariát prezidenta republiky

Mgr. Petra Stoláriková

Riaditeľka sekretariátu prezidenta republiky

Tel: 02/ 593 33 395

Ing. Veronika Gulášová

Osobná tajomníčka prezidentky SR

Tel: 02/ 593 33 395

Sekretariát prezidenta republiky zabezpečuje v spolupráci s ostatnými útvarmi kancelárie pracovný program prezidentky republiky, vybavuje jej korešpondenciu a plní ďalšie úlohy podľa jej pokynov. 

Politický odbor

Ing. Vladimír Bartovic

Dočasne preložený do funkcie riaditeľa politického odboru

Tel: 02/ 593 33 395

Politický odbor zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje pre prezidentku republiky informácie z vnútropolitickej oblasti, ako aj iné informácie o vnútornej hospodárskej a sociálnej situácii, sleduje a analyzuje závažné vnútropolitické udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentke republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Odbor zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidentku republiky aj informácie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sleduje a analyzuje závažné medzinárodné udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentke republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidentky republiky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Súčasťou politického odboru je aj pracovisko kancelárie Košice.

Odbor protokolu

Mgr. Roman Roth, PhD.

Riaditeľ odboru protokolu

Tel: 02/ 593 33 395

Odbor protokolu z protokolárneho hľadiska zabezpečuje podujatia spojené s výkonom funkcie prezidentky republiky v Slovenskej republike a v zahraničí a organizačno-oficiálnu časť programu prezidentky republiky.

Odbor komunikácie

Mgr. Jozef Matej

Riaditeľ odboru komunikácie

Tel: 02/ 593 33 395

media@prezident.gov.sk

Odbor komunikácie zabezpečuje činnosti kancelárie v mediálnej oblasti a v oblasti styku s verejnosťou. Spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentke republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k orgánom verejnej správy. Informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidentky republiky. Zabezpečuje výkon činností podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Odbor legislatívy a milostí

JUDr. Stanislav Gaňa, PhD.

Riaditeľ odboru legislatívy a milostí

Tel: 02/ 593 33 395

Pod tento odbor patrí oddelenie legislatívy a oddelenie milostí. 

Odbor legislatívy a milostí zabezpečuje prípravu návrhov rozhodnutí prezidentky republiky pri vykonávaní jej ústavných práv a povinností v legislatívnom procese, zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou, ako aj vykonávanie ústavných práv prezidentky republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí.

Odbor bezpečnosti a archívu

JUDr. Monika Mišutová

Riaditeľka odboru bezpečnosti a archívu

Tel: 02/ 593 33 395

Odbor bezpečnosti a archívu zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úsekoch ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany určených chránených osôb a objektov, krízového manažmentu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, civilnej ochrany, správy archívu a registratúry kancelárie, správy knižničného fondu a fondu pamiatkových predmetov kancelárie, ako aj na úseku manipulácie so služobnými cestovnými dokladmi prezidentky republiky, jej rodinných príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie.

Odbor informačných technológií

Mgr. Tomáš Schwarz

Riaditeľ odboru informačných technológií

Tel: 02/ 593 33 395

Odbor informačných technológií zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úsekoch správy, prevádzky, systémovej podpory, technickej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov kancelárie a jej lokálnej počítačovej siete.

Osobný úrad

Mgr. Zuzana Šimková

Riaditeľka osobného úradu

Tel: 02/ 593 33 395

Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh a povinností kancelárie v pracovnoprávnych a  štátnozamestnaneckých vzťahoch, v oblasti vzdelávania a odmeňovania zamestnancov. 

Odbor ekonomiky a správy

Ing. Zdena Miková, PhD.

Riaditeľka odboru ekonomiky a správy

Tel: 02/ 593 33 395

Odbor ekonomiky a správy sa člení na oddelenie verejného obstarávania, oddelenie rozpočtu a financovania, oddelenie správy a budov.

Zabezpečuje činnosť kancelárie v oblasti rozpočtu, financovania, účtovnej evidencie, prevádzky, investičnej činnosti, autodopravy, správy majetku a verejného obstarávania. Spravuje tri národné kultúrne pamiatky Grassalkovichov palác, Karácsonyiho palác  a  zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine.