Organizačná štruktúra 

Vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky


JUDr. Peter Vodráška, LL.M.


Vedúci Kancelárie prezidenta SR je štatutárnym orgánom kancelárie s právami a povinnosťami, ktoré mu vyplývajú zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Vymenúva ho prezident republiky, ktorému zodpovedá za svoju činnosť. Zastupuje kanceláriu navonok, riadi a kontroluje jej činnosť, zabezpečuje vykonávanie rozhodnutí a pokynov prezidenta republiky kanceláriou a zároveň ho informuje o závažných politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych udalostiach. 


Kontakt
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 
Štefánikova 2
811 05 Bratislava
Email: informacie@prezident.gov.sk
Tel: 02/20 510 001


Sekretariát vedúceho kancelárie


Ing. Mgr. Eva Ivanová, PhD.

riaditeľka sekretariátu vedúceho kancelárie


Tel: 02/20 510 001


JUDr. Matej Kereš, M.A.
tajomník vedúceho kancelárie


Tel: 02/20 510 001


Sekretariát vedúceho kancelárie zabezpečuje pracovný program vedúceho kancelárie a plní úlohy podľa jeho pokynov. Súčasťou sekretariátu vedúceho kancelárie je vnútorný audítor, ktorého priamo riadi vedúci kancelárie.  


Kabinet prezidenta republiky


Mgr. Martin Čapliar
riaditeľ kabinetu prezidenta republiky

Tel: 02/20 510 001

Sekretariát prezidenta republiky zabezpečuje v spolupráci s ostatnými útvarmi kancelárie pracovný program prezidenta republiky, vybavuje jeho korešpondenciu a plní ďalšie úlohy podľa jeho pokynov. 


Politická sekcia a protokol


Ing. Peter Vilčák PhD.
generálny riaditeľ sekcie


Tel: 02/20 510 001


Politická sekcia a protokol zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidenta republiky informácie vo vnútropolitickej, zahraničnopolitickej oblasti, v oblasti bezpečnostnej politiky. Sleduje a analyzuje dôležité vnútropolitické a medzinárodné udalosti, hospodársku a sociálnu situáciu v Slovenskej republike a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentovi republiky stanoviská, návrhy a odporúčania.

Odbor zahraničnej politiky


Tel: 02/20 510 001 

Zabezpečuje obsahovú prípravu všetkých zahraničnopolitických aktivít prezidenta republiky, najmä oficiálne návštevy a ostatné návštevy prezidenta republiky v zahraničí, oficiálne návštevy a ostatné návštevy hláv iných štátov v Slovenskej republike, prijatia vedúcich diplomatických misií a ďalších zahraničných hostí u prezidenta republiky.

Odbor vnútornej politiky 

Vypracuváva podklady, analýzy k stavu spoločnosti, obsahovo pripravuje prijatia u prezidenta republiky a návštevy prezidenta republiky na území Slovenskej republiky


Tel: 02/20 510 001

Odbor protokolu


Ing. Frencien Bauer
riaditeľ odboru protokolu


Tel: 02/20 510 001


Odbor protokolu z protokolárneho hľadiska zabezpečuje podujatia spojené s výkonom funkcie prezidenta republiky v Slovenskej republike a v zahraničí a organizačno-oficiálnu časť programu prezidenta republiky.


Odbor komunikácie


Mgr. Patrícia Medveď Macíková
riaditeľka odboru komunikácie


Tel: 02/20 510 001
media@prezident.gov.sk


Odbor komunikácie zabezpečuje činnosti kancelárie v mediálnej oblasti a v oblasti styku s verejnosťou. Spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentovi republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k orgánom verejnej správy. Informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidenta republiky.


Odbor legislatívno-právny 


JUDr. Romana Gulášová
dočasne preložená do funkcie riaditeľky odboru

Tel: 02/20 510 001


Odbor legislatívno-právny zabezpečuje prípravu návrhov rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní jeho ústavných práv a povinností v legislatívnom procese, zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou, predkladá legislatívne stanoviská k vnútorným predpisom kancelárie a k služobným predpisom kancelárie spracovaným v pôsobnosti iných vecne príslušných organizačných útvarov, vypracúva právne stanoviská k dožiadaniam organizačných útvarov kancelárie, zastupuje kanceláriu v konaní pred súdmi SR a podáva návrhy na začatie týchto konaní na základe úplných vecných podkladov od príslušných organizačných útvarov. Zabezpečuje výkon činností podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.


Súčasťou odboru legislatívno-právneho je oddelenie legislatívy. Oddelenie legislatívy pripravuje návrhy rozhodnutí prezidenta republiky pri vykonávaní jeho ústavných práv a povinností v legislatívnom procese a zabezpečuje ďalšie veci súvisiace s legislatívnou činnosťou.


Odbor milostí


JUDr. Hana Zimanová
riaditeľka odboru milostí


Tel: 02/20 510 001


Odbor milostí zabezpečuje vykonávanie ústavných práv prezidenta republiky vo veciach amnestie a individuálnych milostí.


Odbor bezpečnosti a archívu


JUDr. Monika Mišutová
riaditeľka odboru bezpečnosti a archívu


Tel: 02/20 510 001


Odbor bezpečnosti a archívu zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úsekoch ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany určených chránených osôb a objektov, krízového manažmentu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, civilnej ochrany, správy archívu a registratúry kancelárie, správy knižničného fondu a fondu pamiatkových predmetov kancelárie, ako aj na úseku manipulácie so služobnými cestovnými dokladmi prezidenta republiky, jeho rodinných príslušníkov, štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie.


Odbor informačných technológií


Mgr. Tomáš Schwarz
riaditeľ odboru informačných technológií


Tel: 02/20 510 001


Odbor informačných technológií zabezpečuje plnenie úloh kancelárie na úsekoch správy, prevádzky, systémovej podpory, technickej podpory, bezpečnosti a ochrany informačných systémov kancelárie a jej lokálnej počítačovej siete.


Osobný úrad


Mgr. Zuzana Šimková
riaditeľka osobného úradu


Tel: 02/20 510 001


Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh a povinností kancelárie v pracovnoprávnych a  štátnozamestnaneckých vzťahoch, v oblasti vzdelávania a odmeňovania zamestnancov. 


Odbor ekonomiky a správy


Ing. Zdena Miková, PhD.
riaditeľka odboru ekonomiky a správy


Tel: 02/20 510 001


Odbor ekonomiky a správy sa člení na oddelenie verejného obstarávania, oddelenie rozpočtu a financovania, oddelenie správy a budov. Zabezpečuje činnosť kancelárie v oblasti rozpočtu, financovania, účtovnej evidencie, prevádzky, investičnej činnosti, autodopravy, správy majetku a verejného obstarávania. Spravuje tri národné kultúrne pamiatky Grassalkovichov palác, Karácsonyiho palác  a  zámoček Hohenlohe v Tatranskej Javorine.