Ratifikované zmluvy

Prezidentka Slovenskej republiky je jediným nositeľom oprávnenia ratifikovať medzinárodné zmluvy v mene Slovenskej republiky. Prezidentka ratifikáciou s konečnou platnosťou potvrdzuje dohodnutú medzinárodnú zmluvu a vyjadruje súhlas s tým, aby ňou Slovenská republika bola viazaná.

Dátum Ratifikovaná zmluva
28.3.2024Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Thajským kráľovstvom na strane druhej
18.1.2024Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
18.1.2024Zmluva medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovým únikom v oblasti daní z príjmov
18.1.2024Zmluva medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam
18.1.2024Zmluva medzi Slovenskou republikou a Saudskoarabským kráľovstvom o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku
3.10.2023Protokol z roku 2010 k Medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996
25.8.2023Štatút Medzinárodného centra pre registráciu seriálových publikácií 
25.8.2023Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom 
25.8.2023Protokol doplňujúci Dohovor o potláčaní protiprávneho zmocnenia sa lietadiel 
4.7.2023 Opčný protokol k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu
24.5.2023Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov
24.5.2023Dodatkový protokol k Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúci sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov
23.2.2023Dohoda o založení Medzinárodnej nadácie EÚ - LAK
10.2.202311. dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie
26.1.2023Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej
26.1.2023Dohoda o ochrane investícií medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej
12.10.2022Zmluva o pridružení medzi  Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
28.9.2022Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Švédskeho kráľovstva
28.9.2022Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Fínskej republiky
3.6.2022Globálny dohovor UNESCO o uznávaní kvalifikácií týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania
16.2.2022Zmeny a doplnky k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení protokolu 1999 prijatých na 13. Valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
9.2.2022Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických
25.1.2022Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o zmene a doplnení Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku z 30. mája 2008
25.1.2022Zmluva o sídle medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym orgánom práce
25.1.2022Dohovor Rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti a poskytovaniu služieb na futbalových zápasoch a iných športových podujatiach
15.12.2021Dohoda o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Singapurskou republikou na strane druhej
15.12.2021Partnerská dohoda o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej 
24.8.2021Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ománskym sultanátom o zamedzení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku v odbore daní z príjmov
30.4.2021Dohoda, ktorou sa mení Zmluva, ktorou sa zriaďuje Európsky mechanizmus pre stabilitu medzi Belgickým kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Írskom, Gréckou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou.
30.4.2021Dohoda, ktorou sa mení Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií medzi Belgickým kráľovstvom, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánskym kráľovstvom, Nemeckou spolkovou republikou, Estónskou republikou, Írskom, Gréckou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou republikou, Talianskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom, Maďarskom, Maltskou republikou, Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskom, Slovinskou republikou, Slovenskou republikou a Fínskou republikou.
25.2.2021Predĺženie platnosti Zmluvy o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou o 18 mesiacov.
23.12.2020Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej
21.9.2020Dohoda o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie
18.5.2020Čiastočné odvolanie a zmena výhrady a doplnenie vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach
17.12.2019Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Japonskom na strane druhej
28.11.2019Protokol č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných  slobôd
21.11.2019Dohovor o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu
12.11.2019Komplexná hospodárska a obchodná dohoda (CETA) medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej
19. 7.2019Desiaty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie
19.7.2019Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
13.5.2019Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
7.5.2019Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
7.5.2019
Dohoda o komplexnom a posilnenom patnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
24.4.2019Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky
24.4.2019
Dodatky k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
20.3.2019Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičkých preukazov (EUCARIS)
27.8.2018Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietských socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veci občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
30.7.2018Medzinárodný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami
10.7.2018Dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie
25.6.2018Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu
25.6.2018Protokol o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1991)
21.6.2018Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
21.6.2018Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
21.6.2018Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
21.6.2018Protokol, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
21.6.2018Protokol, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
5.3.2018Schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 12. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
5.3.2018Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici  (Budapešť, 14. septembra 2017)
17.1.2018
Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
1.12.2017Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
29.11.2017
Protokol o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru
29.11.2017Zmluva medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
18.10.2017Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
19.7.2017Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru
19.7.2017Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej
19.7.2017Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
6.7.2017Dodatok k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
19.6.2017Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)
1.6.2017Zmluva medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava  
1.6.2017
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici
23.5.2017
Minamatský dohovor o ortuti
25.4.2017Dodatok k textu a prílohám II až IX Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 a doplnenie nových príloh X až XI
25.4.2017Dodatky k prílohám I a II Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
25.4.2017Dodatky k textu a prílohám I, II, III, IV, VI a VIII Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
25.4.2017Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
10.1.2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10.1.2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10.1.2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
24.11.2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
24.11.2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
19.10.2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení
19.10.2016 Dohoda medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28.9.2016 Parížska dohoda
27.9.2016 Tretí protokol k všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
27.9.2016 Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
21.6.2016 Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
8.6.2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste
22.2.2016 Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine
27.1.2016 Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
14.1.2016 Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
11.11.2015 Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
3.11.2015 Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964
3.11.2015 Dohoda medzi SR a USA na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
3.11.2015 Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
3.11.2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
3.11.2015 Dohovor Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
17.9.2015 Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
3.9.2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave
6.8.2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej doprave
6.8.2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
22.7.2015 Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte
15.7.2015 Dohovor o kazetovej munícii
9.7.2015 Dohoda o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
19.6.2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
20.4.2015 Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
20.4.2015 Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
12.11.2014 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
31.10.2014 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
16.10.2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
16.10.2014 Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
16.10.2014 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej
14.10.2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej