Ratifikované zmluvy

Prezidentka Slovenskej republiky je jediným nositeľom oprávnenia ratifikovať medzinárodné zmluvy v mene Slovenskej republiky. Prezidentka ratifikáciou s konečnou platnosťou potvrdzuje dohodnutú medzinárodnú zmluvu a vyjadruje súhlas s tým, aby ňou Slovenská republika bola viazaná.

Dátum Ratifikovaná zmluva
19. 7. 2019Desiaty dodatkový protokol k Ústave Svetovej poštovej únie
19. 7. 2019Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o aktualizácii hraničného dokumentárneho diela
13. 5. 2019Dodatkový protokol k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu
7. 5. 2019Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
7. 5. 2019
Dohoda o komplexnom a posilnenom patnerstve medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Arménskou republikou na strane druhej
24. 4. 2019Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky
24. 4. 2019
Dodatky k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
20. 3. 2019Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičkých preukazov (EUCARIS)
27. 8. 2018Protokol medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietských socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veci občianskych, rodinných a trestných z 12. augusta 1982
30. 7. 2018Medzinárodný dohovor na zavedenie opatrení na zamedzenie narúšania základov dane a presunov ziskov súvisiacich s daňovými zmluvami
10. 7. 2018Dohoda o spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej týkajúcej sa európskych programov satelitnej navigácie
25. 6. 2018Protokol o zmene a doplnení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a jej Štatútu
25. 6. 2018Protokol o zmene Dohody o zriadení a činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce z 22. októbra 1963 (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1990) a Štatútu Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce (v znení Protokolov z 18. decembra 1970, 23. novembra 1977 a 18. decembra 1991)
21. 6. 2018Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
21. 6. 2018Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
21. 6. 2018Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
21. 6. 2018Protokol, ktorým sa mení článok 56 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
21. 6. 2018Protokol, ktorým sa mení článok 50 písmeno a) Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve
5. 3. 2018Schválenie zmien a doplnkov dohovoru COTIF v znení protokolu 1999 prijatých na 12. valnom zhromaždení Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF)
5. 3. 2018Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o prevádzkovaní, údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej štátnej hranici  (Budapešť, 14. septembra 2017)
17. 1. 2018
Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
1. 12. 2017Dohoda o zriadení Európskeho laboratória molekulárnej biológie
29. 11. 2017
Protokol o pristúpení k Dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru
29. 11. 2017Zmluva medzi Slovenskou republikou a Etiópskou federatívnou demokratickou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
18. 10. 2017Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu
19. 7. 2017Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru
19. 7. 2017Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej
19. 7. 2017Protokol na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
6. 7. 2017Dodatok k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
19. 6. 2017Dohovor Rady Európy o filmovej koprodukcii (revidovaný)
1. 6.
2017
Zmluva medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou o trojštátnom hraničnom bode Dyje-Morava  
1. 6.
2017
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom o štátnej hranici
23. 5.
2017
Minamatský dohovor o ortuti
25.4.
2017
Dodatok k textu a prílohám II až IX Protokolu o znížení acidifikácie, eutrofizácie a prízemného ozónu z roku 1999 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 a doplnenie nových príloh X až XI
25.4.
2017
Dodatky k prílohám I a II Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
25.4.
2017
Dodatky k textu a prílohám I, II, III, IV, VI a VIII Protokolu o perzistentných organických látkach z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979
25.4.
2017
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Japonskom o sociálnom zabezpečení
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
24. 11. 2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
24. 11. 2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
19. 10. 2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení
19. 10. 2016 Dohoda medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28. 9. 2016 Parížska dohoda
27. 9. 2016 Tretí protokol k všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
27. 9. 2016 Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
21. 6. 2016 Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
8. 6. 2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste
22. 2. 2016 Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine
27. 1. 2016 Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
14. 1. 2016 Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
11. 11. 2015 Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
3. 11. 2015 Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964
3. 11. 2015 Dohoda medzi SR a USA na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
3. 11. 2015 Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
3. 11. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
3. 11. 2015 Dohovor Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
17. 9. 2015 Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
3. 9. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave
6. 8. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej doprave
6. 8. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
22. 7. 2015 Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte
15. 7. 2015 Dohovor o kazetovej munícii
9. 7. 2015 Dohoda o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
19. 6. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
20. 4. 2015 Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
20. 4. 2015 Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
12. 11. 2014 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
31. 10. 2014 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
16. 10. 2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
16. 10. 2014 Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
16. 10. 2014 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej
14. 10. 2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej