Ratifikované zmluvy

Dátum Ratifikovaná zmluva
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Barbadosom o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
10. 1. 2017 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
24. 11. 2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Gruzínska o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
24. 11. 2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách
19. 10. 2016 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou o sociálnom zabezpečení
19. 10. 2016 Dohoda medzi Slovenskou republikou a Iránskou islamskou republikou o podpore a vzájomnej ochrane investícií
28. 9. 2016 Parížska dohoda
27. 9. 2016 Tretí protokol k všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy
27. 9. 2016 Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej
21. 6. 2016 Protokol k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Čiernej Hory
8. 6. 2016 Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste
22. 2. 2016 Medziamerický dohovor o výkone trestných rozsudkov v cudzine
27. 1. 2016 Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním
14. 1.
2016
Zmluva o európskom spolupracujúcom štáte medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou
11. 11. 2015 Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
3. 11. 2015 Protokol medzi Slovenskou republikou a Čiernou Horou k Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach z 20. januára 1964
3. 11. 2015 Dohoda medzi SR a USA na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
3. 11. 2015 Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov
3. 11. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku
3. 11. 2015 Dohovor Organizácie Spojených národov o jurisdikčných imunitách štátov a ich majetku
17. 9. 2015 Dohoda o leteckej doprave medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej
3. 9. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti podpísaná 2. októbra 2006 v Bratislave
6. 8. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o medzinárodnej cestnej doprave
6. 8. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Jordánskym hášimovským kráľovstvom o leteckých dopravných službách
22. 7. 2015 Dohoda o Vyšehradskom patentovom inštitúte
15. 7. 2015 Dohovor o kazetovej munícii
9. 7. 2015 Dohoda o účasti Chorvátskej republiky v Európskom hospodárskom priestore
19. 6. 2015 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Macedónskou republikou o sociálnom zabezpečení
20. 4. 2015 Dohoda medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
20. 4. 2015 Dodatok z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy
12. 11. 2014 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Guernsey o výmene informácií týkajúcich sa daní
31. 10. 2014 Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
16. 10. 2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej
16. 10. 2014 Dohodou o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej
16. 10. 2014 Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej
14. 10. 2014 Dohoda o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej