Slobodný prístup k informáciám

Žiadosť o informácie musí obsahovať tieto náležitosti: meno a priezvisko žiadateľa, poštovú, prípadne elektronickú adresu alebo telefón a predmet otázky. Kancelária prezidenta za vybavenie žiadosti e-mailom, faxom a telefonicky nevyberá žiadne správne poplatky. 

Sadzobník úhrad KP SR za poskytovanie informácií podľa Zákona č. 211/2000

Adresa:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava

Tel.: +421 2 57 888 117

E-mail: informacie@prezident.gov.sk

Zákon č. 211/2000

Čl. 1 / § 5 / Povinné zverejňovanie informácií

(3) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky je povinná zverejniť:

a) program a výsledky pracovných ciest a prijatí prezidenta SR a miesto jeho pobytu,

b) podpísanie zákona alebo jeho vrátenie Národnej rade SR,

c) prepožičanie vyznamenania,

d) vymenovanie a odvolanie štátneho funkcionára a prijatie demisie,

e) odpustenie, zmiernenie alebo zahladenie trestu a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v trestnom konaní,

f) organizačnú štruktúru a počty zamestnancov Kancelárie prezidenta SR.

Zoznam utajovaných skutočností

Zoznam utajovaných skutočností platí v súlade s nariadením vlády SR č. 216/2004.

Použité skratky pre stupeň utajenia v tabuľkách znamenajú - prísne tajné, tajné, dôverné, vyhradené. Odôvodnenie značí odseky podľa zákona 215/2004 Z. z. § 3.

Utajované skutočnosti § 1 písm. a) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Dokumentácia a písomné materiály Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária“) súvisiace so zachovaním bezpečnosti1 a zabezpečenia obrany2 Slovenskej republiky PT, T, D, V 3 až 6
Krízový plán kancelárie T, D 4 a 5
Celkový prehľad dislokácie osobitných miest krízového manažmentu a riadenia kancelárie T, D 4 a 5
Vybrané koncepčné materiály kancelárie vzťahujúce sa na oblasť bezpečnosti a obrany D, V 5 a 6
Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti bezpečnosti a obrany v prospech kancelárie D, V 5 a 6
Čiastkové plány krízových opatrení subjektu kancelárie, krízová organizácia subjektu V 6
Krízový plán subjektov určených kanceláriou V 6
Evidencia osôb a vecných prostriedkov kancelárie na účely obrany V 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia PT, T, D, V 3 až 6
1 - čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu , výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

2 - napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov

Utajované skutočnosti § 1 písm. b) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Dokumentácia a písomné materiály prezidenta Slovenskej republiky a kancelárie súvisiace so zachovaním vnútorného poriadku a bezpečnosti Slovenskej republiky PT, T, D, V 3 až 6
Komplexný bezpečnostný projekt kancelárie T 4
Systemizácia a personálna evidencia vybraných organizačných celkov a zariadení plniacich úlohy v oblasti ochrany a bezpečnosti v prospech kancelárie T 4
Evakuačný plán kancelárie T 4
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia D 5
Utajované skutočnosti § 1 písm. c) nariadenia
Stupeň utajenia
Odôvodnenie
Písomné podania alebo ich časti fyzických osôb a právnických osôb, z ktorých vyšli najavo skutočnosti, ktoré sú utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné alebo Prísne tajné PT, T, D, V 3 až 6
Vybrané údaje prezidenta Slovenskej republiky a manželky prezidenta Slovenskej republiky v oblasti súkromného a rodinného života v 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia PT, T, D, V 3 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. d) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Súhrnné údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií T 4
Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií D, V 5 a 6
Organizovanie súčinnosti pri ochrane prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií D, V
5 a 6
Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany prezidenta Slovenskej republiky, osôb určených vládou Slovenskej republiky a zahraničných delegácií V 6
Vybrané aktivity z programu prezidenta Slovenskej republiky, ak to vyžaduje ochrana života, zdravia a bezpečnosti chránenej osoby V 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia T, D, V 4 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. e) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Súhrnný prehľad objektov osobitnej dôležitosti ich charakteristika, stav a spôsob zabezpečenia T 4
Údaje o druhu a umiestnení telekomunikačných, technických zabezpečovacích prostriedkov a signalizačných zariadení slúžiacich na ochranu objektov prezidenta Slovenskej republiky a kancelárie D, V 5 a 6
Vybrané údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany určených objektov kancelárie D, V
5 a 6
Organizovanie súčinnosti pri ochrane určených objektov kancelárie a objektov vyčlenených pre zahraničné delegácie D, V 5 a 6
Vybrané údaje o stave a spôsobe ochrany objektov osobitnej dôležitosti kancelárie vrátane vstupných kódov a hesiel D, V
5 a 6
Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany určených objektov kancelárie, zahraničných delegácií a diplomatických misií a konzulárnych misií V 6
Režimové opatrenia v objektoch kancelárie V 6
Súhrnné údaje o druhu a umiestnení energetických, vodovodných a iných zariadení v objektoch kancelárie a o objektoch určených pre prezidenta Slovenskej republiky a jeho domácnosti, výkresy rozvodov a inžinierskych sietí, súhrnná projektová dokumentácia, technické výkresy a pod. V 6
Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti na ochranu objektov a priestorov kancelárie D, V
5 a 6
Organizačná štruktúra a dislokácia pracovísk osobitného určenia PT, T, D, V 3 až 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia PT, T, D, V 3 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. i) nariadenia
Stupeň utajenia
Odôvodnenie
Evidencia kancelárie súvisiaca s ochranou utajovaných skutočností T, D, V 4 až 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia T, D, V 4 až 6
Súhrnné prehľady utajovaných skutočností evidovaných alebo uložených v registri D, V
5 a 6
Vybrané údaje súvisiace s výsledkami a činnosťou spravodajských zložiek D, V
5 a 6
Súhrnné zoznamy osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke a vybrané údaje osôb, ktorým bol vydaný certifikát o bezpečnostnej previerke D, V 5 a 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. m) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Súhrnné údaje o organizácii a prevádzke utajovanej komunikácie, prevádzke špeciálneho spojenia vrátane kódovacej tabuľky T 4
Organizácia utajeného vládneho a zahraničného spojenia D, V 5 a 6
Údaje o druhu a umiestnení špeciálnych telekomunikačných zariadení v objektoch kancelárie a objektoch určených pre prezidenta Slovenskej republiky D, V 5 a 6
Čiastkové údaje o spojení pri plnení zvláštnych úloh a za krízových situácií V 6
Údaje z jednotlivých informačných systémov kancelárie a s tým súvisiaca projektová, programová a užívateľská dokumentácia D, V 5 a 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia T, D, V 4 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. n) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Príprava rozhodnutí prezidenta Slovenskej republiky o amnestii. Vyhlásením rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o amnestii sa stupeň utajenia ruší D 5
Utajované skutočnosti § 1 písm. o) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Používané prostriedky šifrovej ochrany informácií a šifrové materiály T 4
Používané kryptografické kľúče a kryptografické systémy na ochranu utajovaných skutočností kancelárie T, D 4 a 5
Technické prostriedky kancelárie na vytváranie spracúvanie, prenos, ukladanie a ochranu utajovaných skutočností T, D 4 a 5
Technické zabezpečovacie prostriedky na zabezpečenie chránených priestorov, v ktorých sa prerokúvajú utajované skutočnosti D, V 5 a 6
Zásady šifrovej ochrany informácií, informačný systém šifrovej ochrany informácií D, V 5 a 6
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné D, V 5 a 6
Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené V 6
Dokumentácia pre návrhy na schválenie prostriedkov šifrovej ochrany informácií do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, Dôverné a Vyhradené a pravidlá a predpisy na používanie týchto prostriedkov V 6
Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií V 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia T, D, V 4 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. p) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Informácie a skutočnosti z medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch a ich príprava, schválené zmluvy a protokoly, ak to ich charakter vyžaduje alebo sa na tom zmluvné strany dohodnú PT, T, D, V 3 až 6
Utajované skutočnosti postúpené kancelárii zahraničným subjektom v súlade s medzinárodnou zmluvou, označené stupňom utajenia Vyhradené, Dôverné, Tajné, Prísne tajné alebo označené stupňom utajenia postaveného mu na roveň PT, T, D, V 3 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. r) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Udelenie milosti chránenému svedkovi a dôvody jej udelenia T 4
Rozhodnutia, návrhy, žiadosti a informácie súvisiace s úkonmi v trestnom konaní, ktoré by mohli ohroziť životy alebo bezpečnosť jednotlivých fyzických osôb alebo by mohli viesť k mareniu trestného konania D, V 5 a 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia T, D, V 4 až 6
Utajované skutočnosti § 1 písm. s) nariadenia
Stupeň utajenia Odôvodnenie
Pracovné informácie, dokumenty a skutočnosti z diplomatického pôsobenia v rámci medzinárodných stykov, ak to ich charakter vyžaduje V 6
Vybrané aktivity z programu prezidenta Slovenskej republiky, ak to vyžaduje ochrana života, zdravia a bezpečnosti chránenej osoby V 6
Čiastkové údaje o stave a spôsobe zabezpečenia ochrany zahraničných delegácií a diplomatických misií a konzulárnych misií v Slovenskej republike V 6
Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s nimi súvisiaca dokumentácia V 6