JUDr. Metod Špaček, Ph.D.


Profesionálna prax

vedúci
Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
2021 -

riaditeľ
Odbor medzinárodného práva, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2014 - 2021

splnomocnenec vlády Slovenskej republiky
v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
2017 -

odborný asistent
Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
2017 - 2021

zástupca veľvyslanca 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2010 - 2014
 
riaditeľ
Kancelária štátnej tajomníčky, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2007 - 2010
 
vedúci
Oddelenie všeobecného medzinárodného práva, Odbor medzinárodného práva, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2005 - 2006
 
právny poradca
Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
2001 - 2005
 
referent
Odbor medzinárodného práva, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
1998 - 2001



Vzdelanie

Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Prahe
philosophiae doctor (Ph.D.), medzinárodné právo, európske právo a ústavné právo

2006 – 2012
 
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
doktor práv (JUDr.), právo
1998 - 1999

Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
magister (Mgr.), právo
1993 - 1998

Gymnázium v Galante
1989 - 1993



Vybrané aktivity

predsedajúci
Pracovná skupina Rady EÚ pre medzinárodné právo verejné (COJUR), Pracovná skupina Rady EÚ pre Medzinárodný trestný súd (COJUR-ICC), Pracovná skupina Rady EÚ pre morské právo (COMAR)
SK PRES 2016

vedúci právnej skupiny
delegácia vlády Slovenskej republiky pre implementáciu rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Gabčíkovo – Nagymaros
2005 -

externý pedagóg
Diplomatická akadémia – Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika
2014 - 2020



Členstvo v záujmových združeniach


podpredseda
Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied
 
predseda
International Law Association (Slovak Branch)



Jazyky

anglický, francúzsky, maďarský, nemecký