Výberové konania

Aktuálne výberové konania nájdete aj na stránke slovensko.sk

Vonkajšie výberové konanie VK/2023/907 - funkcia: štátny radca, oddelenie legislatívy (DŠS - zastupovanie)


Stáže

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky vyhlasuje ďalší ročník študentských stáží pre akademický rok 2022/2023, určených pre študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia.

Kto sme a akú máme víziu?

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je právnickou osobou, ktorá zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie prezidenta vyplývajúce z Ústavy Slovenskej republiky, ústavných zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, a s politickou a verejnou činnosťou prezidenta Slovenskej republiky.

V kancelárii rešpektujeme diverzitu a inkluzívny prístup na pracovisku, a to bez ohľadu na pohlavie, rod, rasu, národnosť, náboženské vyznanie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, vek, zdravotné postihnutie, manželský, partnerský alebo rodinný stav, sociálny pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie alebo iný stav. Nerobíme kompromisy v našom úsilí zachovať kanceláriu oslobodenú od akýchkoľvek foriem diskriminácie alebo obťažovania a oceňujeme vzájomnú úctu a princíp rovnakého zaobchádzania. Chceme vytvárať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie, ktorá nám umožňuje zamestnávať tých najlepších ľudí a pomáhať im byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri zabezpečovaní vecí spojených s výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky.

Ak sa chcete stať súčasťou tímu Prezidentského paláca, oboznámiť sa s činnosťou kancelárie a prácou hlavy štátu, prihláste sa na stáž na:

Odbor protokolu

Je zodpovedný za logistickú, technickú a organizačnú prípravu rôznych podujatí: ústavné akty, prijatia v Prezidentskom paláci, regionálne a zahraničné cesty či návštevy. Z protokolárneho hľadiska zabezpečuje podujatia spojené s výkonom funkcie prezidentky republiky v Slovenskej republike a v zahraničí a organizačno-oficiálnu časť programu prezidentky republiky.

Odbor komunikácie 

Zabezpečuje činnosti kancelárie v mediálnej oblasti a v oblasti styku s verejnosťou. Spracúva masmediálnu politiku vo vzťahu k prezidentke Slovenskej republiky a kancelárii a koordinuje výstupy vo vzťahu k verejnosti a k orgánom verejnej správy. Informuje verejnosť prostredníctvom masmédií a internetu o výkone funkcie prezidentky Slovenskej republiky. Vytvára mediálne výstupy, audiovizuálne produkcie, postprodukciu, spravuje sociálne siete a komunikuje s domácimi a zahraničnými médiami.

Politický odbor

Zhromažďuje, spracováva a vyhodnocuje pre prezidentku Slovenskej republiky informácie z vnútropolitickej oblasti, ako aj iné informácie o vnútornej hospodárskej a sociálnej situácii, sleduje a analyzuje závažné vnútropolitické udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentke Slovenskej republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Odbor zhromažďuje, spracúva a vyhodnocuje pre prezidentku Slovenskej republiky aj informácie v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky, sleduje a analyzuje závažné medzinárodné udalosti a na základe vykonanej analýzy predkladá prezidentke Slovenskej republiky stanoviská, návrhy a odporúčania. Pripravuje obsahovú náplň programu prezidentky Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Aké sú kritériá, podmienky a termíny stáží?

 • ukončený I. stupeň vysokoškolského vzdelania
 • znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B2
 • používanie MS Office na užívateľskej úrovni
 • stážou nevzniká pracovno-právny vzťah a nevzniká pri nej nárok na mzdu
 • stážou nevzniká nárok na sociálne a zdravotné poistenie
 • náklady spojené so stážou (doprava, pobyt, strava a pod.) si stážista hradí sám
 • s vybranými stážistkami a stážistami je možné po absolvovaní stáže v trvaní min. 2 mesiacov uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študenta alebo prihlásiť sa na absolventskú prax, po splnení podmienok stanovených zákonom.

Stážistky a stážistov vyberáme starostlivo, rozhodujúci je pre nás sumár schopností a aktivít. Stáž prebieha osobne a na dennej báze, max. 20 hod. týždenne. Stáž je možné vykonať od 2 do 6 mesiacov, konkrétny termín aj trvanie stáže však závisí od obojstrannej dohody s ohľadom na možnosti a potreby kancelárie, ale aj študijné povinnosti budúcich stážistov či stážistiek.

 
Ako sa prihlásiť?

Pošlite do 11. decembra 2022 stručný e-mail na adresu informacie@prezident.gov.sk, do predmetu uveďte „STÁŽ_Meno a Priezvisko“ a priložte:

 • vyplnený osobný dotazník
 • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
 • motivačný list v slovenskom jazyku max. 1 A4, kde popíšete Vaše doterajšie aktivity, motiváciu vykonať stáž v kancelárii a čo od stáže očakávate
 • potvrdenie o štúdiu na vysokej škole
 • Nezabudnite v dotazníku uviesť aj Váš preferovaný odbor a termín stáže, ktorý uprednostňujete. Stáž Vám môže byť ponúknutá aj na inom ako Vami preferovanom odbore.


Požadované doklady sa zasielajú len v elektronickej forme.

Vybraných uchádzačov a uchádzačky pozveme na online, telefonický alebo osobný pohovor.
Informácie k ochrane osobných údajov nájdete tu.

Tešíme sa na Vás!