Andrej Kiska oznámil, ako bude postupovať pri sudcoch nad 65 rokov

Spravodlivosť

Jednou z mojich priorít, s ktorou som prišiel do tohto úradu, bola justícia. Lepšia a dôveryhodnejšia justícia. Keď si spomeniete, o čom a ako sa v súvislosti s justíciou hovorilo takto pred rokom, alebo aká atmosféra panovala, tak si myslím, že odvtedy sa stali viaceré dôležité zmeny. Niektoré z nich povzbudili novú nádej, že naše súdnictvo môže fungovať lepšie, že bude efektívnejšie plniť očakávania ľudí, celej spoločnosti.

Práve preto ale hovorím, že by sme nemali stratiť to, čomu hovoríme momentum – aby sme po viacerých zmenách v minulom roku nezastali na mieste, neuspokojili sa. Budem naďalej stáť na strane čestných sudcov. A budem naďalej povzbudzovať diskusiu o tom, ako zlepšiť výber nových sudcov.

Za prirodzenú súčasť zmien v našom súdnictve považujem aj generačnú obmenu. Ako viete, Súdna rada má povinnosť predkladať prezidentovi návrhy na odvolanie sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov. A prezident má povinnosť sa takýmto návrhom zaoberať.

Prezident nie je povinný sudcov odvolať. Som ale presvedčený, že platná právna úprava by nedávala žiaden zmysel, ak by prezident túto právomoc nepoužíval. Dnes chcem oznámiť a vysvetliť, ako budem v tejto veci postupovať.

Musím najskôr povedať, že stav, ktorý vo veci sudcov nad 65 rokov existoval a existuje, a prax, akou sa postupovalo v minulosti, boli neprehľadné. Presnejšie povedané: predchádzajúca dlhodobá prax bola taká, že úprava odvolávania sudcov nad 65 rokov, ako ju ukladá zákon a ústava, sa nevyužívala. Alebo sa využívala v niektorých prípadoch, ale bez čitateľných pravidiel.

Máme u nás napríklad vyše sto sudcov, ktorí dávno prekročili vek 65 rokov a stále sú sudcami, hoci prax nevykonávajú. Máme napríklad aj takých sudcov nad 65 rokov, u ktorých sa obišla zákonná úprava: nikdy neboli predložení prezidentovi na rozhodnutie o ich odvolaní, ale medzičasom sa vrátili na súdy a súdia.

Som rozhodnutý zaviesť transparentnosť a aj potrebnú kultúru do odvolávania sudcov. Po prvé: som presvedčený, že sudcov, ktorí dosiahli vek 65 rokov, je zásadne potrebné odvolávať tak, ako to predpokladá ústava a zákony. Začal som túto kompetenciu uplatňovať a budem v tom pokračovať.

Po druhé: pri svojich rozhodnutiach dočasne zohľadním realitu, ktorú som stručne popísal. Teda že proces odvolávania sudcov u nás prakticky nefungoval. Napriek tomu, že som opakovane verejne povedal, že budem uplatňovať kompetencie prezidenta, moje prvé kroky v tomto smere vyvolali medzi sudcami isté prekvapenie a naznačujú nepripravenosť justície.

Ďalším faktom, ktorý musím dočasne vziať do úvahy, je nová právna úprava výberu nových sudcov. Mám na mysli proces povinnej bezpečnostnej previerky pre nových sudcov, čím sa ich výber momentálne objektívne predlžuje.

Aký bude teda môj postup:

V nadchádzajúcom období budem uplatňovať právomoc prezidenta tak, aby som umožnil súdom riadne sa pripraviť na odchod sudcov nad 65 rokov. Konkrétne to znamená, že napríklad pri prvých 15 sudcoch, ktorí dnes pôsobia na súdoch, som takúto lehotu určil do konca tohto kalendárneho roka a oznámil som to predsedom súdov. Potom týchto sudcov odvolám z funkcie sudcu. Vo väčšine prípadov budú mať 67 a viac rokov.

V ďalších prípadoch, ako ich Súdna rada v súlade so zákonom navrhla teraz v marci alebo pošle v budúcnosti, budem postupovať analogicky: budem vždy informovať predsedov príslušných súdov, kde takíto sudcovia pôsobia, aby sa na ich odchod pripravili. A oznámim reálnu, ale konečnú časovú lehotu, dokedy najneskôr sudcov odvolám. Vytvorí sa tak dostatočný časový interval na to, aby predsedovia príslušných súdov boli pripravení na ukončenie činnosti odchádzajúcich sudcov.

Po tretie: na návrh Súdnej rady som pripravený bez zbytočného odkladu odvolať tie sudkyne a tých sudcov, ktorí vysoko presiahli vek 65 rokov a dlhší čas už aktívne nesúdili. Ich zotrvanie alebo návrat do talárov je totiž v rozpore s potrebami súdov a výkonu súdnej moci. Podobne budem postupovať aj v prípadoch takých sudcov, ktorí si prerušili výkon funkcie a medzičasom dosiahli 65 rokov. Prerušenie výkonu nemôže slúžiť na to, aby sa takíto sudcovia mohli vrátiť do aktívneho výkonu sudcovskej funkcie. Alebo dokonca aby sa takýmto spôsobom obchádzala povinnosť navrhnúť ich odvolanie, ako sa to dialo doteraz.

Toto sú teda tri princípy, podľa ktorých budem postupovať pri odvolávaní sudcov nad 65 rokov. Domnievam sa, že transparentné zásady, ktoré som dnes oznámil a ktorými sa budem riadiť, umožňujú všetkým, aby sa v budúcnosti zodpovedne pripravili na prirodzenú generačnú obmenu sudcovského stavu Slovenskej republiky.

Predsedovia súdov aj minister spravodlivosti sú si vedomí vekovej štruktúry sudcov na jednotlivých súdoch. A preto verím, že budú riadne a s dostatočným predstihom konať tak, aby mohol byť tento proces v nasledujúcich rokoch rýchlejší a plynulejší. A aby nijako nenarušoval plynulý výkon súdnictva.

Celkom na záver by som chcel povedať toto:

Odvolanie sudcu z funkcie z dôvodu veku nie je za trest. Nemá ísť a nejde o rozhodnutie založené na kvalite alebo výkonnosti sudcu. A rovnako neodvolanie z funkcie nemôže byť považované za akúsi odmenu za celoživotnú prácu. Vek 65 rokov stanovuje pre sudcov ústava. Nepovažujem za správne, aby sme tu mali niekoľko kategórií sudcov, ktorí tento vek presiahli. Jedna kategória sudcov, ktorých zaregistruje Súdna rada, navrhne prezidentovi ich odvolanie a ktorí sú odvolaní. A iná kategória sudcov, ktorým by funkcia sudcu zostala prakticky na doživotie. To, že sa tak dialo doteraz, nepovažujem za správne ani za spravodlivé voči sudcom. A vidím za tým aj istú diskrimináciu medzi týmito ústavnými činiteľmi. Zaznamenal som tiež diskusie, či nezmeniť pravidlá odchodu sudcov v súvislosti s ich vekom.

Hovoril som o tom aj s predsedníčkou Súdnej rady. Ako prezident by som privítal, ak by došlo k takej zmene ústavy, ktorá by dosiahnutie veku sudcu spájala s automatickým zánikom jeho funkcie. Znamenalo by to posilnenie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci, spravodlivé postavenie pre všetkých sudcov a príspevok k upevneniu právneho štátu. Dnes je ale našou povinnosťou riadiť sa ústavou a platným právnym stavom – a takto budem postupovať.