Andrej Kiska oznámil svoje rozhodnutie vo veci Ústavného súdu

Spravodlivosť
Andrej Kiska oznámil svoje rozhodnutie vo veci Ústavného súdu

Prezident Andrej Kiska v stredu oznámil svoje rozhodnutie vo veci kandidátov na sudcov Ústavného súdu:

„Podpísal som rozhodnutie vo veci kandidátov na sudcov Ústavného súdu - pani Fulcovej a pánov Ďuriša a Sopoligu -, ako mi to uložil urobiť senát Ústavného súdu. Ktorý mi vytkol, že som svoje pôvodné rozhodnutie o ich nevymenovaní nedostatočne odôvodnil. Senát ústavného súdu mi uložil konať a rozhodnúť o týchto troch kandidátoch a každé rozhodnutie individuálne odôvodniť.

Vo všetkých troch prípadoch som znovu rozhodol o ich nevymenovaní a svoje rozhodnutie som v každom jednom prípade kandidátky a kandidátov podrobne písomne odôvodnil. Chcem povedať, že dôvody nevymenovania sú samozrejme identické, ktoré som mal a oznámil pôvodne - teraz sú však aj súčasťou môjho písomného rozhodnutia. Bude vám k dispozícii okamžite po jeho doručení pani Fulcovej a pánom Ďurišovi a Sopoligovi.

Zároveň som rozhodol aj o ďalších dvoch kandidátoch na sudcov Ústavného súdu, ktorých zvolila národná rada — o pani Laššákovej a pánovi Mamojkovi. Pri skúmaní týchto kandidátov som podobne ako v predchádzajúcich prípadoch bral do úvahy ich doterajšie profesionálne pôsobenie, výstupy z rokovania ústavnoprávneho výboru parlamentu, ale aj výsledky môjho osobného pohovoru s oboma kandidátmi. Aj v prípade týchto dvoch oboch kandidátov som zistil, že existujú závažné dôvody, pre ktoré ani pani Laššákovú, ani pána Mamojku nevymenujem za sudkyňu a sudcu Ústavného súdu. Dnes som im odoslal moje rozhodnutie a spolu s odôvodnením budú k dispozícii aj verejnosti po jeho doručení.

Chcem podčiarknuť, že moje rozhodnutie netreba vnímať ako hodnotenie pôsobenia a osobných výsledkov kandidátov v tých oblastiach, na ktoré sa vo svojom živote najviac sústredili. Ako prezident konzultujem s veľkým okruhom ľudí, aby som získal čo najlepší obraz. A napríklad o pánovi Mamojkovi som počul veľa priaznivých slov.

Ale vo všetkých prípadoch - a tak ako doteraz - postupujem transparentne, podľa jasných princípov a kritérií, ktoré som verejne oznámil. Ako prezident som viazaný povinnosťou dbať o riadny chod ústavných orgánov. Tým je v prípade Ústavného súdu dôsledná ochrana ústavnosti, súladu právneho poriadku s ústavou a medzinárodnými zmluvami a jeho nestranné a nezávislé fungovanie. Zásadným poslaním Ústavného súdu je ochrana základných práv a slobôd ľudí na Slovensku.

Pre riadny chod Ústavného súdu je nevyhnutné, aby jeho sudcovia a sudkyne ovládali judikatúru Ústavného súdu, Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva. Pre kandidátov na sudcov a sudkyne Ústavného súdu preto musí platiť, že budú v prípade vymenovania od prvého dňa výkonu svojej funkcie odborne aj mravne pripravení a schopní prispievať k poslaniu Ústavného súdu — konať a rozhodovať v pridelených veciach.

Zodpovednosť ústavného súdu je obrovská a proti jeho rozhodnutiam zásadne niet žiadneho vnútroštátneho opravného prostriedku. Nároky na vynikajúcu odbornú úroveň, presvedčivosť a spoločenskú akceptovateľnosť vysoko prevyšujú bežné nároky na rozhodovanie všeobecných súdov a iných orgánov ochrany práva. Tieto nároky nemôžu spĺňať uchádzači, ktorí do svojho zvolenia za kandidátov napríklad neprejavili záujem o ústavné právo, ochranu ústavnosti a základných práv a slobôd — či už v profesionálnej praxi, alebo na akademickej pôde.

Dámy a páni.

O otázkach Ústavného súdu, o situácii okolo kandidátov na sudcov, o protirečivých rozhodnutiach Ústavného súdu, o odmietnutí pléna Ústavného súdu jasne vyložiť ústavnú kompetenciu prezidenta... o tom všetkom som hovoril aj z tohto miesta opakovane viackrát. Naposledy veľmi podrobne vo februári tohto roka. Preto dnes nebudem znovu podrobne opakovať ani moju pozíciu, ani moje argumenty - nič sa na nich nezmenilo.

Čo ale považujem za podstatné, je, že som mohol svoje rozhodnutia urobiť v čase, ktorý sa javí ako oveľa priaznivejší už aj pre riešenia.

Od parlamentných volieb som na túto tému opakovane hovoril s predsedom vlády, predsedom parlamentu a ďalšími lídrami koalície aj opozície.

Je tu záväzok vlády navrhnúť ústavný zákon, ktorý sa bude týkať „kreácie ústavného súdu pri prehodnotení funkčného obdobia sudcov, kvalifikačných kritérií na osobu sudcu s dôrazom na odbornú a morálnu zdatnosť, vyjasnenie právomoci prezidenta v procese výberu.“

A je tu porozumenie viacerých lídrov opozície, s ktorými som hovoril, že také niečo potrebujeme, a to aj v záujme predchádzania ústavným a politickým sporom do budúcnosti. A osobitne, aby sme zvýšili a urobili transparentnými pravidlá na sudcov Ústavného súdu už v štádiu nominácie, voľby a výberu kandidátov.

Mám z týchto rozhovorov, ktoré som viedol od parlamentných volieb, nádejný pocit. Rád konštatujem, že výsledky politických rokovaní a kontúry avizovaných legislatívnych zmien potvrdzujú zmysel mojich doterajších rozhodnutí, ktorými som si počas dvoch rokov plnil povinnosť dbať o riadny chod ústavných orgánov. A rád konštatujem, že smerujeme k vyšším nárokom na sudcov Ústavného súdu. A rovnako tak k rozptýleniu pochybností o úlohe prezidenta a ďalších ústavných orgánov pri kreácií Ústavného súdu.

Samozrejme by som si želal, aby čím skôr nastal jav, keď na ústavný súd budú smerovať tí najkvalitnejší kandidáti, akých Slovensko má. A aby sme takýmito sudcami doplnili chýbajúce pozície na Ústavnom súde. Myslím si, že by to bol vítaný príspevok k posilneniu, žiaľ, naďalej veľmi nízkej dôvery verejnosti v slovenské súdnictvo.“