Andrej Kiska vrátil Národnej rade zákon o štátnej službe

Andrej Kiska vrátil Národnej rade zákon o štátnej službe

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR zákon o štátnej službe, ktorý parlament prijal 6. decembra 2016. Poslancom navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní schválili uvedený zákon so zmenami.

Vládny návrh zákona má za cieľ zefektívniť fungovanie štátnej služby založenej na odbornosti, nezávislosti a nestrannosti. Schválený zákon bol predmetom štandardného medzirezortného pripomienkového konania.

Podľa prezidenta však došlo schválením doplňujúcich a pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní k niekoľkým zásadným zmenám oproti vládnemu návrhu zákona, ktoré narúšajú vyváženosť postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.

Doterajšie postavenie týchto kancelárií – Kancelárie národnej rady, Kancelárie prezidenta, Kancelárie ústavného súdu, Kancelárie verejného ochrancu práv a najvyššieho kontrolného úradu – bolo v otázke kontroly dodržiavania zákona o štátnej službe i odmeňovania štátnych zamestnancov rovnocenné.

Podľa Andreja Kisku by malo byť toto rovnocenné postavenie zachované aj v budúcnosti. „Nezávislosť, rozdelenie moci a vzájomná kontrola nie sú dané len spôsobom vymenovania, kompetenciami či systémovým usporiadaním, ale aj zabezpečením reálnej materiálnej nezávislosti, prostredníctvom dostatočného množstva prostriedkov na výkon svojich kompetencií a výberu personálneho aparátu,“ argumentuje prezident v odôvodnení vrátenia zákona. 

„Navyše, niet žiadneho ústavne akceptovaného dôvodu (a v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona sa ani žiadny argument neuvádza) na to, aby sa trvalo na nerovnakých podmienkach výkonu štátnej služby tak, ako vyplývajú zo schváleného zákona.“

Schválením zmien sa doterajšia rovnováha medzi kanceláriami narušila tým, že sa zvýhodnilo vo viacerých aspektoch postavenie Kancelárie národnej rady. Podľa prezidenta Andreja Kisku je toto zvýhodnenie neodôvodniteľné a neprimerané.

Konkrétne ide o odlišné pravidlá pre Kanceláriu národnej rady oproti iným kanceláriám pri kontrole dodržiavania zákona o štátnej službe, pri ustanovení podrobností o výberových konaniach a pri platových tarifách štátnych zamestnancov. Andrej Kiska to považuje za neodôvodnené rozlišovanie medzi služobným úradom, ktorým je Kancelária národnej rady, a služobnými úradmi, ktorými sú kancelárie ďalších uvedených ústavných orgánov, pričom doterajšia právna úprava rešpektovala nezávislé a rovnocenné postavenie jednotlivých zložiek moci.

Celý text - Vrátenie zákona o štátnej službe by Kancelária prezidenta SR on Scribd