Kiska: Štúrovo zanietenie je veľkým odkazom pre našu budúcnosť

Kiska: Štúrovo zanietenie je veľkým odkazom pre našu budúcnosť

Pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vystúpil prezident Andrej Kiska s príhovorom na spomienke v obci Uhrovec:

„Nikto v našich dejinách sa neteší takému menu a takej úcte - a tak oprávnene. A je len málo osobností v našich dejinách, ktoré spoločnosť nerozdeľujú, ale sceľujú.

Ľudovít Štúr je symbolom národnej súdržnosti, pretože to bol on, kto sformuloval slovenskú národnú ideológiu. Narodil sa a žil, aby prekročil hranice dobového 'národného buditeľstva' a dal našim novodobým dejinám nielen zakladateľský impulz, ale najmä vyšší zmysel perspektívy, teda budúcnosť.

Ľudovít Štúr sa narodil a žil v období, v ktorom sa pre slovenskú vec najlepšie zorientoval a dokázal pre ňu skĺbiť svoje nevšedné schopnosti a osobný zápal. Bol filozofom, historikom, jazykovedcom, spisovateľom, básnikom, pedagógom, publicistom, vydavateľom - aby sa stal prvým slovenským politikom v pravom zmysle tohto slova.

Ľudovít Štúr je autorom idey. Ale pochopil, že vytvárať národ len na úrovni vzdelancov je málo. Preto bol aj praktickým uskutočňovateľom stvorenia politického národa.

Bol iniciátorom a tvorcom samostatnej slovenčiny, toho najdôležitejšieho impulzu, okolo ktorého sa integrovala národná elita a pomerne rýchlo celé spoločenstvo. Národnú ideu, ktorá bola v čase národných obrodení charakteristická pre mnohé malé európske národy, obohatil o sociálny rozmer - sociálnu prácu -, ktorá mala povzniesť úroveň života obecného ľudu.

Národnú ideu presadzoval a širil s neobyčajným zápalom romantického vzdelanca - zdola aj zhora. Od získania pospolitého ľudu po vytváranie jeho vzdelanostnej základne. A v širšom priestore túto ideu zároveň presadzoval s realistickým vedomím celej jej zložitosti - v mnohonárodnostnom Uhorsku v prvej polovici predminulého storočia. Na tomto poli bol politikom a rečníkom, ktorý požíval osobný rešpekt aj u svojich protivníkov, dokázal vyhodnotiť situáciu v záujme svojich cieľov, no zároveň odmietal politický populizmus.

Miesto Ľudovíta Štúra je v našich novodobých dejinách nesporné a je výnimočné. Bol to on, kto vytvoril slovenskú národnú ideológiu. A bol to on - ako prvý slovenský politik v pravom zmysle tohto slova - kto sa osobným vkladom a energiou pričinil o vznik slovenského politického národa, tu, u nás doma na Slovensku - zhora aj zdola. Ale aj v očiach širšieho slovanského, stredoeurópskeho spoločenstva.

Ľudovít Štúr je aj vo vedomí väčšiny súčasníkov pokladaný za najväčšieho Slováka. Napriek tomu sa málo zamýšľame nad jeho odkazom - v skutočnosti aj nad tým veľkým a nesporným, čo sme sa o ňom heslovite učili ako deti na hodinách slovenčiny a dejepisu a čo sa o ňom heslovite učia deti dodnes. Čo vykonal pre národnú myšlienku a čím inšpiroval vtedajšie spoločenstvo. Vďaka čomu sa jeho osobným pričinením ustanovil slovenský politicky národ. Ale aj nad jednotlivosťami a dobovými súvislosťami tej podoby slovenskej národnej ideológie, ktorú Ľudovít Štúr sformoval v prvej polovici predminulého storočia a ktorá niesla v jednotlivostiach silnú dobovú pečať, a na konci života aj pečať osobného sklamania.

Vážné dámy, vážení páni,

Nazdávam sa, že dnes, keď sa národná idea realizuje cez vlastnú štátnosť, keď má slovenská štátnosť silné korene aj silné záruky, a keď našu budúcnosť spájame s európskou budúcnosťou, môžeme sa vrátiť k čomusi veľmi podstatnému v osobe Ľudovíta Štúra - mimoriadneho vzdelanca a prvého významného slovenského politika. K jeho osobnému zanieteniu, jeho odhodlaniu a jeho rozhodnutiu povzniesť svoje spoločenstvo, svoj národ. V zložitej dobe pochopil, čo pre to treba v nie prajných podmienkach urobiť. Dokázal pre národnú myšlienkunadchnúť ľudí. Dať im perspektivu, ktorú potom reálnym obsahom napĺňali jeho žiaci a pokračovatelia. Bez Štúra, bez jeho zakladateľského diela, sipreto naše dejiny ani našu prítomnosť nevieme predstaviť. Myslím si, že toto je veľký odkaz Ľudovíta Štúra pre Slovensko v ktoromkoľvek čase. Pre našu budúcnosť predovšetkým.“