Kiska vetoval vysokoškolské zákony: Neprinesú vyššiu kvalitu

Domáca politika
Kiska vetoval vysokoškolské zákony: Neprinesú vyššiu kvalitu

Prezident Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky dvojicu zákonov o vysokých školách. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novelu zákona o vysokých školách sa rozhodol vetovať, pretože „nedávajú záruky posilnenia kvality vysokého školstva a vytvárajú dôvodné obavy, či situáciu, naopak, nezhoršia“.

Prezident vracia zákon o zabezpečovaní kvality vysokých škôl ako celok a novelu vysokoškolského zákona v častiach súvisiacich so zákonom o kvalite vysokoškolského vzdelávania a Slovenskej akadémii vied.

Podľa prezidenta v zákonoch chýbajú skutočné a zrozumiteľné záruky posilnenia kvality či objektívnosti jej posudzovania pri hodnotení vysokých škôl. „Ako ukazuje skúsenosť so súdnictvom v Slovenskej republike, ak chýbajú pravidlá, dostatočné kritériá a silné motivácie podporujúce želané správanie sa, samotné posilnenie samosprávnych prvkov nie je zárukou ani vyššej kvality, ani zvyšovania vnútorného tlaku na kvalitu,“ zdôraznil prezident.

Zákon o kvalite posilňuje prvok samosprávy tým, že nahrádza Akreditačnú komisiu menovanú vládou Akreditačnou agentúrou, ktorej vedenie majú tvoriť zástupcovia vysokých škôl, študentov a zamestnávateľov. Prezident sa domnieva, že spôsob výberu vedenia Akreditačnej agentúry či požiadavka zhody 7 z 9 členov výkonnej rady pri hlasovaní vytvárajú riziko uprednostňovania „priemernosti pred zvyšovaním tlaku na kvalitu výskumu a vzdelávania na vysokých školách“.

V prípade oboch zákonov prezident Kiska konštatuje veľké množstvo právnych aj vecných nedostatkov, ktoré vzbudzujú obavu, či budú v praxi fungovať dobre. Nezrozumiteľnosť, vnútorná protirečivosť ustanovení či terminologické nepresnosti prevyšujú bežnú mieru takýchto nedostatkov pri tvorbe zákonov.

Prezident namieta aj nepredvídateľnosť dôsledkov schválených zákonov. Nie je napríklad jasné, ako bude fungovať hodnotenie kvality umeleckej a výskumnej činnosti. Doteraz ju vykonávali pracovné skupiny Akreditačnej komisie, ktoré má nahradiť jedna komisia ministerstva. Zákony bližšie neurčujú pravidlá výberu hodnotiteľov kvality, ich organizáciu ani počet. Nejasné ostávajú aj štandardy, na základe ktorých sa udeľuje akreditácia, či finančný vplyv nových poplatkov na hospodárenie vysokých škôl.

Prezident Kiska zároveň navrhol poslancom vypustiť časti novelizujúce zákon o Slovenskej akadémii vied (SAV) a zákon o verejnom obstarávaní, ktoré pribudli počas rokovania v parlamente. Hlava štátu v minulosti opakovane kritizovala prax „legislatívnych prílepkov“. Naposledy z tohto dôvodu vrátil zákon o zdravotnej starostlivosti.

V prípade SAV prezident namieta, že dochádza k ohrozeniu transformácie akadémie, kedže schválený zákon spôsobí pre zmätočnosť a nesystémovosť len chaos a právnu neistotu. V prípade novelizácie zákona o verejnom obstarávaní prezident namieta najmä účelovosť schválenej zmeny a nepreskúmanie jej dopadov.

„Dôsledkom formalistického prístupu k legislatívnemu procesu sú právne normy, ktoré sú nezrozumiteľné, zmätočné, nereagujú na reálnu potrebu svojich adresátov, či príčiny riešených problémov, vyvolávajú ďalšie novelizácie, zneprehľadňujú legislatívne prostredie a živia nedôveru v právo a štát,“ dodal A. Kiska.

Veto - vysoké školy - Kancelária prezidenta SR on Scribd

Veto - vysokoškolské vzdelávanie - Kancelária prezidenta SR on Scribd