Kiska vymenoval profesorov: Zapájajte sa, prosím, do diskusie o školstve

Domáca politika
Kiska vymenoval profesorov: Zapájajte sa, prosím, do diskusie o školstve

Prezident Andrej Kiska v utorok vymenoval 29 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. V príhovore počas slávnostného ceremoniálu pripomenul dôležitosť školstva pre budúcnosť Slovenska.

„Považujem za dôležité aby sme si kládli otázky. Bude aj o dvadsať rokov platiť, že štvrtina našich študentov vysokých škôl bude študovať v zahraničí? Budú odchádzať zo Slovenska, pretože majú pocit, že inde v Európe je vysoké školstvo kvalitnejšie? Alebo budú mať dostatok dôvodov pre to, aby sa vrátili domov a zúročili nadobudnuté vedomosti, zručnosti a schopnosti na Slovensku, vo svoj a v jeho prospech?“ pýtal sa prezident.

Andrej Kiska si podľa vlastných slov uvedomuje, že odpovede na tieto otázky nezávisia výlučne len od profesorov a vysokých škôl samotných. „V skutočnosti odpovede na tieto otázky závisia od nás všetkých.“

Pre rozpoznanie predností, systémových nedostatkov a problémov školstva je podľa prezidenta potrebné povzniesť sa nad bezprostredné záujmy a pozrieť sa na školský, vzdelávací a výchovný systém z nadhľadu. „Som presvedčený, že ak sa pozrieme na naše školstvo koncepčne, z dlhodobého v uhla pohľadu, potom môžeme spoločne nájsť dobré, rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvať dlhšie než len jedno krátke volebné obdobie. A chcem vás vyzvať a poprosiť, aby ste do tejto diskusie o školstve aktívne zapájali.“

Profesor/Profesorka Odbor
doc. PhDr. Eugen Andreanský, PhD.
dejiny filozofie
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. špeciálna pedagogika
doc. ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak , PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Igor Bodík, PhD. chemické technológie
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. geografia
doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc. slovanské jazyky a literatúra
doc. Ing. Roman Gálik, PhD. poľnohospodárska a lesnícka technika
doc. PaedDr. Martin Golema, PhD. literárna veda
doc. Ing. Sergej Hloch, PhD. výrobné technológie
doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. teoretická elektrotechnika
doc. PhDr. Peter Káša, CSc. literárna veda
doc. MUDr. Ján Koller, CSc. chirurgia
doc. PaedDr. Ján Koščo, PhD. všeobecná ekológia jedinca a populácií
doc. ThDr. PaedDr. Roman Králik, Th.D. filozofia
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc. vnútorné choroby
doc. PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. katolícka teológia
doc. Ing. Tomáš Loveček, PhD. ochrana osôb a majetku
doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. v odbore: strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD. logistika
doc. Ing. Jana Müllerová, PhD. ochrana osôb a majetku
doc. PhDr. Michal Oláh, PhD. sociálna práca
doc. Ing. Jarmila Pavlovičová, PhD. kybernetika
doc. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. architektúra a urbanizmus
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc. patologická anatómia a súdne lekárstvo
doc. Dr. Ing. Anna Polednáková finančný manažment
doc. MVDr. Janka Poráčová, PhD. biológia
doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc. organická chémia
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. slovenské dejiny
doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. strojárske technológie a materiály
doc. Ing. Elena Zaitseva, PhD. aplikovaná informatika