Kiska vyzval Národnú radu, aby pri amnestiách neurobila unáhlené kroky

Spravodlivosť
Kiska vyzval Národnú radu, aby pri amnestiách neurobila unáhlené kroky

Prezident Andrej Kiska poslal v pondelok list predsedovi Národnej rady a predstaviteľom štandardných politických strán k téme zrušenia Mečiarových amnestií:

„V najbližších hodinách - a v skrátenom legislatívnom procese - bude Národná rada SR prerokúvať vládny návrh zmeny Ústavy SR týkajúci sa možnosti Národnej rady SR zrušiť amnestie a milosti udelené prezidentom Slovenskej republiky. Ako všetci rozumieme, ide o návrh urobiť ústavný princíp z niečoho, čo vzniklo ako jednorazová potreba v súvislosti s hanebnými amnestiami udelenými zastupujúcim prezidentom v roku 1998 v súvislosti so zavlečením syna prezidenta republiky pána Michala Kováča z roku 1995.

Zobral som s potešením na vedomie nedávne stanovisko právnych autorít, že v tomto konkrétnom a vo všetkých ohľadoch výnimočnom a opovrhnutiahodnom prípade môže parlament udelené amnestie bezpodmienečne zrušiť, môže prelomiť rozhodnutie vtedajšieho zastupujúceho prezidenta a môže sa opierať nielen o všeobecné princípy demokratického a právneho štátu, ale aj o konkrétne medzinárodné záväzky Slovenskej republiky.

Rovnako som s potešením zobral na vedomie vývoj názorov a zmenu verejných postojov zaznamenaných v poslednom čase u niektorých politických predstaviteľov. Dnes už všetky v parlamente zastúpené politické strany a skupiny principiálne podporujú zrušenie tzv. Mečiarových amnestií. Všetci citlivo vnímame aj názory a naladenie prevažujúcej časti verejnosti v tejto veci.

Nemôžem vstupovať do rozhodnutia poslancov Národnej rady SR. Rozumiem, že pre niektorých môže ísť o vážnu dilemu, ku ktorej z dvoch možností - ako ich máte navrhnuté - sa prikloniť. Vládny návrh novely ústavy sa však dotýka zásadných ústavných zmien týkajúcich sa aj postavenia prezidenta a rozdelenia moci, ku ktorým neprebehlo riadne pripomienkové konanie, v ktorého procese by sa dali vydiskutovať otvorené otázky a riadne a bez pochybností rozpoznať prípadné aj nezamýšľané omyly.  Preto sa na Vás obraciam s niekoľkými poznámkami a tiež s návrhom, ktorý, prosím, uvážte ako príspevok k riešeniu neľahkej ústavnej a politicky citlivej otázky.

Poznámky, ktoré uvádzam v prílohe, sú mojimi dobromyseľnými, hoci vážnymi upozorneniami na problematické otázky, nejasnosti a zneistenia, ktoré môže predložený vládny návrh novely ústavy schválený v tejto podobe zaniesť do nášho ústavného a právneho poriadku. Niektoré sú, pravda, takej povahy, kde môžu byť rôzne názory legitímne a odborne rovnocenné, avšak rozhodne si zasluhujú aspoň širšie posúdenie a poctivú aj odbornú diskusiu, pretože ide o radikálnu zmenu Ústavy SR, ktorá by sa nemala diať v chvate. Niektoré priložené poznámky a komentáre majú technickú povahu, ale ide o veci, ktoré sa tiež nedajú domyslieť a možno aj vhodne upraviť pod časovým tlakom, ktorý navyše v tomto prípade ani neexistuje. Napokon chýba primerané zdôvodnenie pre skrátené legislatívne konanie. Podstatné však je, a s tým sa na Vás obraciam, aby nedošlo k systémovým omylom a hoci aj nezamýšľaným chybám, ktoré by mohli zatieniť alebo aj zmariť úsilie zamerané na základný účel navrhovaných zmien. Zrušenie amnestií V. Mečiara z roku 1998.

Preto Vás chcem požiadať, aby ste zvážili odloženie prerokúvania vládneho návrhu na zmenu Ústavy SR. Aby v tom čase mali možnosť hovoriť právni odborníci, ústavné autority, aby mohli prebehnúť riadne diskusie v Legislatívnej rade vlády a na ďalších na to určených fórach a aby ste mali priestor zohľadniť aj pripomienky a komentáre, ktoré som v priebehu krátkeho času od zverejnenia návrhu zhromaždil od niekoľkých právnych autorít, ako aj príslušného odboru Kancelárie prezidenta SR. Prikladám ich k svojmu listu predovšetkým preto, aby som potvrdil, že oprávnených a otvorených otázok aj nejasností je a bude dosť na to, aby ste sa o ne primerane zaujímali a rozptýlili prípadne svoje pochybnosti, ako aj otázniky, ktoré v tejto súvislosti kladie širšia verejnosť.

Verím, že zodpovedne zvážite, o akej historicky aj ústavne významnej veci idete rozhodnúť a poskytnete diskusii pred prijatím rozhodnutia adekvátny priestor a čas.“

Príloha listu k Mečiarovým amnestiám