Prezident Kiska navrhuje opraviť zmenu v spotrebiteľských úveroch

Prezident Kiska navrhuje opraviť zmenu v spotrebiteľských úveroch

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poslancom parlamentu navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní schválili návrh so zmenami.

Schválený zákon bol v procese prerokovania v Národnej rade SR prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu poslancov doplnený o ustanovenia, ktoré nepriamo novelizujú zákon o spotrebiteľských úveroch. Podľa autorov návrhu bola zámerom schválenej zmeny snaha zlepšiť nástroje smerujúce k posilneniu právnej ochrany spotrebiteľa. Najmä v súvislosti s praxou obchádzania platného a účinného zákona v oblasti poskytovania a splácania pôžičiek v hotovosti.

Spotrebiteľský úver by po novom bolo možné poskytnúť len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ, alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa.

Takto schválené znenie zákona môže podľa prezidenta Andreja Kisku spôsobovať problémy v právnej interpretácii a aplikácii zákona v praxi. „Môže to viesť k nejasnostiam, či a za akých okolností bude možné ponúkať splátkový predaj alebo kúpu vecí formou lízingu, čo nepochybne nebolo úmyslom predkladateľov schváleného pozmeňujúceho návrhu,“ zdôraznil.

Hlava štátu preto navrhuje pri opätovnom prerokovaní schváliť zákon s legislatívno-technickým spresnením textu, ktoré by problémy s výkladom zákona odstránilo.

Celý text návrhu na opravu zmeny v spotrebiteľských úveroch