Prezident Kiska vrátil parlamentu zákon o radiačnej ochrane

Zahraničná politika
Prezident Kiska vrátil parlamentu zákon o radiačnej ochrane

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počas prerokúvania tohto zákona v zákonodarnom orgáne bolo do vládneho návrhu zákona doplnené ustanovenie, ktorým sa novelizuje zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa čl. X šiesteho bodu § 86x ods. 1 tohto zákona sa majú od 15. marca 2018 uplatňovať ustanovenia zákona o zdravotných poisťovniach upravujúce prehliadku mŕtveho tela, ktoré však v súlade so zákonom č. 351/2017 Z. z. nadobudnú účinnosť až 1. januára 2020.

Podľa čl. 1 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika právny štát. Neoddeliteľnou súčasťou princípu právneho štátu je aj princíp právnej istoty.

Podľa rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky „ak právna norma obsiahnutá v ustanovení zákona nie je formulovaná jednoznačne a pre jej adresáta nie je dostatočne zrozumiteľná, pričom tento nedostatok nie je možné odstrániť ani výkladom podľa čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, jej obsah nie je v súlade s obsahom princípu právneho štátu vyjadreným v čl. 1 Ústavy Slovenskej republiky“ (PL. ÚS 19/98).

Vzhľadom na tú skutočnosť, že podľa schváleného zákona sa majú pri prehliadke mŕtveho tela uplatňovať od 15. marca 2018 ustanovenia zákona, ktoré majú nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2020, má hlava štátu vážne pochybnosti o súlade čl. X šiesteho bodu § 86x ods. 1 schváleného zákona s Ústavou Slovenskej republiky, a preto toto ustanovenie navrhuje parlamentu zo schváleného zákona vypustiť.

Celé znenie vrátenia zákona o radiačnej ochrane by Kancelária prezidenta SR on Scribd