Prezident napísal otvorený list ministrovi Richterovi v kauze Čistý deň

Prezident napísal otvorený list ministrovi Richterovi v kauze Čistý deň

Prezident Andrej Kiska poslal v piatok otvorený list ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi v kauze resocializačného zariadenia Čistý deň:

„Vážený pán minister, dovoľte mi obrátiť sa na Vás v súvislosti s podozreniami o možnom ohrozovaní alebo porušovaní práv detí (alebo iných fyzických osôb) v resocializačnom zariadení Čistý deň v Galante. Z mojich predchádzajúcich vyjadrení a našich stretnutí viete, že od zverejnenia prvých informácií o dianí v tomto zariadení venujem tejto téme zvýšenú pozornosť.

Beriem na vedomie Vaše nedávne rozhodnutie o neodobratí akreditácie resocializačnému stredisku n. o. Čistý deň v Galante – napriek tomu, že Vám príslušná akreditačná komisia odporúčala, aby ste akreditáciu zariadeniu odňali. Ale od tohto Vášho rozhodnutia sa zástupcovia organizácie Čistý deň opakovane pokúsili využiť im zverené osoby, či informácie o ich údajnom stave v rámci mediálnych vystúpení na svoju obhajobu. Prípadne na cielený útok – ako aj sami napokon priznávajú – na iné osoby. Toto konanie považujem za neprijateľné.

Chcel by som pripomenúť, že podľa § 6 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – okrem iných povinností vyplývajúcich zo zákona – povinné dbať na to, aby nedochádzalo k ohrozovaniu alebo porušovaniu práv dieťaťa a zabezpečujú dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ochranu jeho právom chránených záujmov, pri rešpektovaní jeho práv priznaných Dohovorom o právach dieťaťa.

Vážený pán minister, dovoľte mi preto Vás dôrazne požiadať, aby ste Vy osobne, Vami riadené ministerstvo a jemu podriadené vecne príslušné organizácie bezodkladne túto situáciu preskúmali. A zabezpečili to, čo Vám zo zákona a pri plnení medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky vyplýva: ochranu pred akýmkoľvek konaním, ktoré by mohlo ohroziť alebo ohrozuje najlepší záujem nedospelých osôb, zverencov v resocializačnom stredisku n. o. Čistý deň.“