Prezident nepodpísal zákony o zdravotnej starostlivosti a tepelnej energetike

Zahraničná politika

Prezident Slovenskej republiky v zmysle čl. 87 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky sa rozhodol nepodpísať:

1) Zákon z 15. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2) Zákon z 15. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov

Podpísal zákon z 15. decembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.