Prezident odvolal sudcu po rozhodnutí disciplinárneho senátu

Spravodlivosť
Prezident odvolal sudcu po rozhodnutí disciplinárneho senátu

Prezident Slovenskej republiky zároveň podľa čl. 102 ods. 1 písm. t), čl. 145 ods. 1 a čl. 147 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z. na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky odvolal z funkcie sudcu JUDr. Bohuslava Majerníčka na základe rozhodnutia disciplinárneho senátu pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu. Funkcia sudcu mu zanikla 7. decembra 2017.