Prezident podporuje minimálny dôchodok bez diskriminácie sporiteľov

Prezident podporuje minimálny dôchodok bez diskriminácie sporiteľov

Prezident SR Andrej Kiska vrátil podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 13. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Navrhol, aby parlament pri opätovnom prerokovaní schválil zákon so zmenami, ktoré odstraňujú diskrimináciu sporiteľov v druhom pilieri v prístupe k minimálnemu dôchodku.

Najvýznamnejšou zmenou v schválenom zákone v porovnaní s vládnym návrhom je znížená garancia pre dôchodcov, ktorí boli sporiteľmi v druhom pilieri. Nebudú mať nárok na minimálny dôchodok v plnej výške.

Prezident SR pripomenul, že podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky sa základné práva a slobody zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

Dôchodcovia, ktorí boli zároveň sporiteľmi v druhom pilieri, sú však znevýhodňovaní len pre iné postavenie, než ktoré majú dôchodcovia, ktorí takými sporiteľmi neboli. Iné postavenie vyplýva len z toho, že sú aj sporiteľmi v druhom pilieri. „Takúto právnu úpravu je potrebné považovať za priamu diskrimináciu,” zdôraznil Andrej Kiska. Podľa neho schválený zákon ani jeho odôvodnenie neobsahujú také vážne dôvody, ktoré by túto diskrimináciu mohli ospravedlniť.

Špeciálny režim pre sporiteľov navyše kráti výšku ich minimálneho dôchodku rovnakým nespravodlivo nastaveným koeficientom, akým kráti ich nárok na starobný dôchodok z prvého piliera. „Historicky nastavená miera zníženia starobného dôchodku ignoruje fakt, že ľudia platia poistné aj do rezervného fondu solidarity, ktorý slúži výlučne na účely dofinancovania dôchodkov z prvého piliera,“ uviedol v zdôvodnení vrátenia zákona Národnej rade SR prezident Kiska.

Hlava štátu navrhla poslancom Národnej rady SR vypustiť zo zákona ustanovenia, ktoré sporiteľov diskriminujú. Vo všeobecnosti však inštitút minimálneho dôchodku podporuje. Považuje ho za dobrý nástroj, ktorý umožňuje chrániť životnú úroveň dôchodcov na Slovensku.

Celé znenie návrhu prezidenta SR na opätovné prerokovanie zákona