Prezident vetoval zákony o odvode obchodných reťazcov a policajnom zbore

Prezident vetoval zákony o odvode obchodných reťazcov a policajnom zbore

Prezident SR Andrej Kiska vrátil Národnej rade SR zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov. Poslancom Národnej rady SR navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní zákon neprijali ako celok. 

Hlava štátu považuje nový osobitný odvod za nesystémový nástroj, ktorý diskriminuje niektoré obchodné reťazce voči iným ustanovením početných a navzájom sa prekrývajúcich podmienok vzniku povinnosti platiť odvod. Zvolené kritériá sú arbitrárne a z hľadiska štruktúry maloobchodného trhu na Slovensku nepodložené. Rozdeľovanie obchodníkov do špecifických skupín deformuje hospodársku súťaž.

Zavedením osobitného odvodu sa zákonodarcom deklarovaný cieľ „spravodlivejšieho rozdelenia“ pridanej hodnoty v rámci dodávateľského potravinového reťazca odvodu nezmení. Zákon uvaľuje na maloobchodníkov dodatočnú daň, ktorú v konečnom dôsledku zaplatia spotrebitelia. V tejto súvislosti pôsobí protichodne právna úprava v schválenom zákone, podľa ktorej odvodu podlieha celý čistý obrat obchodného reťazca, aj keď môže vo svojej väčšej časti pochádzať z predaja iného tovaru ako potravín konečnému spotrebiteľovi.

V procese prijímania tejto právnej úpravy navyše nebol poskytnutý dostatočný priestor na odbornú diskusiu. „Vzhľadom na závažné účinky osobitného odvodu obchodných reťazcov na široký okruh subjektov mala byť zabezpečená väčšia účasť verejnosti na legislatívnom procese,“ tvrdí Andrej Kiska.

Prezident poukazuje aj na rozpor s právom Európskej únie, ktorého súčasťou sú aj sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby v Únii. Obmedzenia týchto slobôd musia sledovať legitímny cieľ a byť primerané, čo podľa názoru hlavy štátu osobitný odvod nespĺňa.

Prezident Andrej Kiska zároveň vetoval novelu zákona o Policajnom zbore a vrátil ju Národnej rade SR na opätovné prerokovanie. Podľa hlavy štátu schválená novela nerieši aktuálne problémy spojené s fungovaním Policajného zboru a je nesystémová.

Podľa prezidenta Andreja Kisku je navrhovaná právna úprava postavenia Úradu inšpekčnej služby len formálna, pretože kľúčové problémy nezávislosti policajnej inšpekcie necháva stále otvorené. Táto právna úprava nezaručuje nezávislosť policajnej inšpekcie, nakoľko zostáva osobitnou súčasťou Policajného zboru.

Prezident ďalej namieta neopodstatnenosť zasahovania zákonodarného orgánu do procesu vymenovania prezidenta Policajného zboru, a to z toho dôvodu, že schválený zákon zachováva podriadenosť a zodpovednosť prezidenta Policajného zboru ministrovi vnútra, pričom minister vnútra, a tým pádom aj prezident Policajného zboru sú súčasťou výkonnej moci. Výber osoby prezidenta Policajného zboru bude aj naďalej výsledkom politického rozhodovania. Prezident Slovenskej republiky zároveň považuje postup pri odvolávaní prezidenta Policajného zboru za nevyvážený v porovnaní s postupom pri jeho vymenúvaní.

Rozhodnutie - osobitný odvod obchodných reťazcov by Kancelária prezidenta SR on Scribd

Rozhodnutie - Novela zákona o policajnom zbore by Kancelária prezidenta SR on Scribd