Prezident vrátil Národnej rade novelu zákona o zdravotnej starostlivosti

Zahraničná politika
Prezident vrátil Národnej rade novelu zákona o zdravotnej starostlivosti

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Poslancom parlamentu navrhol, aby pri opätovnom prerokovaní schválili zákon so zmenami.

Novela zákona upravuje platové náležitosti sestier, pôrodných asistentiek a ďalších zdravotníckych zamestnancov. So žiadosťou o jej vrátenie Národnej rade sa na prezidenta SR obrátila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, Slovenská komora fyzioterapeutov, ako aj jednotlivo viaceré sestry. Poukázali najmä na nedostatočný dialóg s Ministerstvom zdravotníctva SR, týkajúci sa ich mzdových požiadaviek.

Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek schválený zákon nevytvára podmienky na prísun nových sestier a pôrodných asistentiek do praxe. Komora sestier okrem toho vyjadrila obavu, že sestry a pôrodné asistentky nemajú garanciu v prípade, ak by bola ich mzda ku dňu účinnosti schváleného zákona vyššia než minimálna výška základnej zložky mzdy podľa schváleného zákona, že zamestnávateľ im doterajšiu mzdu nezníži.

Prezident Andrej Kiska v zdôvodnení vrátenia zákona upozornil, že rozpočtové krytie zákona nepovažuje za dostatočné. V dôvodovej správe k návrhu zákona chýba vplyv na schválený rozpočet verejnej správy, ako aj na kapitolu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v súvislosti s úpravou miezd v zdravotníckych zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Aj vzhľadom na prebiehajúce podávanie hromadných výpovedí sestrami vo viacerých nemocniciach vytvára vrátenie zákona „priestor na odbornú diskusiu a na opätovné prehodnotenie všetkých aspektov schválenej právnej úpravy tak, aby výsledné riešenie bolo na prospech všetkých zainteresovaných strán,“ argumentuje Andrej Kiska.

Celý text vrátenia novely zákona o ústavnej starostlivosti