Prezident vrátil novelu o verejnom obstarávaní a podpísal školský zákon

Domáca politika
Prezident vrátil novelu o verejnom obstarávaní a podpísal školský zákon

Prezident SR Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal v stredu 22. júla 2015 zákon z 30. júna 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Prezident zároveň vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 3. júla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom vládneho návrhu zákona bolo vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod firiem, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania. Podnetom na jeho vznik bolo uznesenie Národnej rady SR z decembra 2014. Pôvodnú požiadavku riešiť účasť takzvaných schránkových firiem pri nakladaní s verejnými zdrojmi schválený zákon zúžil na oblasť verejného obstarávania. Podľa hlavy štátu je to závažný nedostatok, ktorý však nedokáže odstrániť uplatnením práva veta. Potrebné zmeny by si vyžadovali uplatnenie zákonodarnej iniciatívy.

Dôvodom na vrátenie zákona na opätovné prerokovanie sú jeho časti, ktoré poslanci Národnej rady SR doplnili do zákona počas druhého čítania. Ide o významné zmeny pravidiel pre využívanie elektronického trhoviska, dynamických nákupných systémov pri zadávaní zákaziek a pravidiel pre komunikáciu vo verejnom obstarávaní. V týchto častiach schválený zákon podľa prezidenta Kisku nedostatočne upravuje právne vzťahy vo verejnom obstarávaní a nesprávne preberá právo Európskej únie. V praxi môže spôsobiť problémy v už aj tak komplikovanom procese verejného obstarávania.

Hlava štátu upozornila poslancov Národnej rady SR na viacero nedostatkov. Ich spoločným znakom je nesprávne, neúplné a nedôsledné preberanie nových smerníc EÚ o verejnom obstarávaní z roku 2014, ktoré musia členské krajiny implementovať do 18. apríla budúceho roka.

V časti o pravidlách komunikácie vo verejnom obstarávaní napríklad umožňuje odklad niektorých ustanovení nad rámec toho, čo dovoľujú nové smernice EÚ. Schválený zákon zároveň neobsahuje povinný odkaz na novú legislatívu EÚ, hoci preberá jej ustanovenia. V prípade úpravy dynamických nákupných systémov sa tým dostáva do rozporu so starými smernicami EÚ, na ktoré zákon naďalej odkazuje a ktoré majú prednosť pred vnútroštátnou legislatívou. „Právna úprava, ktorá je zmätočná a nejasná v tom, akým právnym režimom upraveným v práve Európskej únie sa spravuje, môže v praxi vyvolať spory a spochybniť legitimitu uskutočneného verejného obstarávania,” zdôraznil Andrej Kiska.

V záujme toho, aby sa predišlo problémom a zamedzilo sa nesprávnej implementácii práva EÚ, Andrej Kiska navrhol zo schváleného zákona vypustiť právnu úpravu týkajúcu sa elektronickej komunikácie, dynamických nákupných systémov a elektronického trhoviska. V súvislosti s novými smernicami EÚ prezident SR zároveň poukázal na to, že návrh nového zákona o verejnom obstarávaní, ktorého účelom je zabezpečiť transpozíciu týchto smerníc od januára 2016 v úplnom rozsahu, je už v legislatívnom procese.

Celé znenie vrátenia novely Národnej rade SR