Prezident vrátil Národnej rade zákon o tepelnej energetike

Prezident vrátil Národnej rade zákon o tepelnej energetike

Prezident SR Andrej Kiska podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie zákon z 25. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov. Poslancom parlamentu navrhol, aby zákon neschválili ako celok.

Cieľom zákona je zaviesť exekučnú imunitu pre držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu alebo Fondu národného majetku. Jediný majetok nespadajúci do rozsahu exekučnej imunity je hnuteľný majetok, ktorý neslúži na výrobu a rozvod tepla. Podnetom na urýchlené prijatie zákona je konkrétny dlhotrvajúci súdny spor, ktorý sa už dostal do štádia exekučného konania.

Problematikou exekučnej imunity štátu sa vo svojej judikatúre zaoberal aj Ústavný súd Slovenskej republiky. Z jeho nálezu z roku 2011 vyplýva, že považuje exekučnú imunitu štátu za ústavne akceptovateľnú za predpokladu, že sa dôsledne posúdi jej opodstatnenosť a rozsah. Exekučná imunita je podľa ústavného súdu ústavne neudržateľná, ak obmedzuje základné právo veriteľa štátu na súdnu ochranu do tej miery, že sa toto právo stáva iluzórnym pre faktickú nemožnosť ho reálne uplatniť.

„Zo záverov ústavného súdu vyplýva, že aj exekučná imunita štátu musí spĺňať požiadavku primeranosti,“ zdôraznil prezident Kiska. Právna úprava ochrany majetku štátu nesmie zájsť tak ďaleko, aby znemožňovala nútený výkon rozhodnutia súdu.V tejto súvislosti prezident uviedol, že schválený rozsah exekučnej imunity jednoznačne prekračuje ústavné limity.

Dôležitým kritériom, ktoré je podľa hlavy štátu potrebné vziať do úvahy, je aj otázka dodržania ústavného princípu zákazu diskriminácie. Podľa schváleného zákona exekučná imunita sa nebude vzťahovať na neštátne teplárne. V dôvodovej správe sa nevyhnutnosť prijatia novely zákona odôvodňuje aj ohrozením výroby tepla a jeho rozvodu konečným odberateľom, vrátane domácností. Ak platí tento argument, tak podľa prezidenta nie je dôvod, aby sa exekučná imunita nevzťahovala v rovnakom rozsahu na všetky teplárne. Podľa názoru A. Kisku preto neexistuje ústavne akceptovateľný dôvod na rozdielne zaobchádzanie len na základe toho, či ide o majetok štátu alebo iných osôb.

Prezident podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

- Zákon z 20. novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Zákon z 20. novembra 2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Celý text vrátenia zákona