Prezident vrátil parlamentu zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Spravodlivosť
Prezident vrátil parlamentu zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií

Prezident SR Andrej Kiska vetoval zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Poslancom Národnej rady SR navrhol pri opätovnom prerokovaní schváliť zákon s pripomienkami, keďže podľa neho niektoré jeho ustanovenia sú v rozpore s pravidlami ochrany osobných údajov.

Podľa hlavy štátu je rozsah požadovaných informácií vo verejne prístupnej časti registra mimovládnych neziskových organizácií neprimerane široký. Zaradenie dátumu narodenia fyzickej osoby je podľa neho neprimeraným zásahom do ochrany osobných údajov, ktorý nemá opodstatnenie. Ide o citlivý osobný údaj a v spojení s ostatnými údajmi ľahko zneužiteľný.

„Domnievam sa, že je to v priamom rozpore s príslušným nariadením EÚ, a tým aj so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z jej členstva v únii,“ zdôraznil prezident Kiska.
 
Za problematickú považuje prezident SR aj povinnosť pre organizácie s medzinárodným prvkom uvádzať v stanovách údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

Stanovy majú v právnom poriadku charakter rámcových pravidiel fungovania organizácie.           

V žiadnom právnom predpise z tejto oblasti nie je upravená povinnosť zapísať do stanov ani len mená a priezviská štatutárnych orgánov, resp. všetkých členov štatutárnych orgánov počas existencie mimovládnej neziskovej organizácie.

Podľa A. Kisku je preto povinnosť časti neziskových organizácií uvádzať citlivé údaje priamo v stanovách porušením zákazu diskriminácie, ktoré nie je ničím zdôvodnené.

28594.pdf