Úpravu stavebných predpisov nepovažuje prezidentka za úplnú a uzavretú

Úpravu stavebných predpisov nepovažuje prezidentka za úplnú a uzavretú

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila zmeny v stavebnej legislatíve. V piatok 13. mája 2022 podpísala zákon o výstavbe, zákon o územnom plánovaní („stavebné predpisy“) a súvisiacu novelu o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon).

Rozhodla sa tak po oboznámení sa s prijatým znením zákonov. V poslednej fáze legislatívneho procesu došlo k významnému posunu a k odstráneniu rozporov a možných kolízií s ústavou, na ktoré poukazovala odborná verejnosť aj samosprávy. 

Prezidentka vníma potrebu zásadnej reformy súčasných stavebných predpisov, a preto napriek vytknutým nedostatkom, najmä s poukázaním na dlhé obdobie, kým stavebné predpisy vstúpia do účinnosti, pristúpila k podpisu schválených zákonov. Vzhľadom na to, že bude nevyhnutné prijať právnu úpravu, ktorá vymedzí vzťah stavebných predpisov a procesov posudzovania vplyvov na životné prostredie, existuje priestor aj na to, aby boli identifikované nedostatky odstránené.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA, EIA) sa stavebné predpisy odvolávajú na znenie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, ktoré ešte neboli prijaté, a teda nie je zrejmý spôsob riešenia vzťahov medzi stavebnými predpismi a ochranou životného prostredia. Vo vzťahu k dvom najväčším sídelným celkom – Hlavnému mestu Bratislava a Košiciam - stavebné predpisy zase neobsahujú jednoznačné riešenie zásadnej otázky týkajúcej sa kompetencie vydávať záväzné stanoviská k stavebným zámerom. 

Napriek významnému rozšíreniu okruhu účastníkov konaní, ako aj práva na informácie, považuje prezidentka úpravu informovania a účasti dotknutej verejnosti v procesoch upravených najmä zákonom o výstavbe za problematickú. Zo zákona o výstavbe jednoznačne nevyplýva, v akom rozsahu majú byť účastníci konania o stavebnom zámere informovaní o ďalších zásadných míľnikoch výstavby. Nedostatok informácií predstavuje zásadné riziko pre zúčastnenú verejnosť a zákon o výstavbe si v tomto smere vyžaduje spresnenie alebo jednoznačný výklad v prospech práv verejnosti.

Úpravu stavebných predpisov v schválenom znení preto napriek podpisu nie je podľa prezidentky možné považovať za úplnú a uzavretú.