Prezidentka podpísala tri zákony, jeden s výhradami

Prezidentka podpísala tri zákony, jeden s výhradami

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vo štvrtok 8. júla 2021 tri zákony, medzi nimi aj zákon z 23. júna 2021 o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu.

Tento zákon podľa prezidentky sleduje legitímny cieľ, ktorým je vysporiadanie sa s totalitnou minulosťou. Patríme medzi posledné štáty východného bloku, ktoré prijali legislatívu postihujúcu bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a jej aparátu v bezpečnostných zložkách, ktorí sa aktívne podieľali na politickej represii a na udržiavaní totalitného režimu. 

Prezidentka však okrem nesporného prínosu a opodstatnenosti tejto legislatívy vníma aj niektoré legitímne výhrady. V tomto kontexte treba poukázať na doterajšiu judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), v ktorej posudzujúc obdobné úpravy v rôznych postkomunistických štátoch Rady Európy súd v zásade akceptoval ako primerané také úpravy, ktorými sa znížili starobné dôchodky na úroveň priemerných dôchodkov v štáte. Právna úprava by totiž nemala presahovať rámec primeraného postupu pri odnímaní politicky motivovaných benefitov. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť a zmenou zákona sa vyhnúť potenciálnym problémom tejto právnej úpravy. 

Zákon prezidentka podpísala a požiadala premiéra Eduarda Hegera, aby vláda iniciovala novelu zákona, ktorou budú uvedené výhrady odstránené. Pokiaľ by k prijatiu takejto novely nedošlo a zákon by mal platiť v takejto podobe, prezidentka bude nútená obrátiť sa na Ústavný súd SR. 

Prezidentka okrem spomínaného zákona dnes podpísala aj zákon z 22. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a zákon z 23. júna 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov.