Prezidentka napadne sporné ustanovenie zákona o ochrane verejného zdravia

Prezidentka napadne sporné ustanovenie zákona o ochrane verejného zdravia

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu 14. októbra 2020 novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorú v ten istý deň schválila NR SR v skrátenom legislatívnom konaní. Prezidentka sa zároveň rozhodla, že sporné ustanovenie zákona napadne na Ústavnom súde SR.

Prerokovávanie zákona sprevádzala intenzívna diskusia z hľadiska súladu niektorých ustanovení s Ústavou SR. "V tejto súvislosti nemôžem ani ja prehliadnuť nové ustanovenie § 58, ods. 5 uvedenej novely zákona, ktoré považujem za protiústavné. Ústava SR totiž v čl. 46 ods. 3 zaručuje každému právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov. Je síce možné zákonom upraviť medze uplatňovania tohto práva, avšak nie je možné žiadne ústavné právo zákonom odobrať alebo vylúčiť. V praxi by to znamenalo, že štát by nezodpovedal ani za škody spôsobené prípadným nezákonným uplatňovaním tejto novely."

Po dôkladnom zvážení a vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku sa prezidentka rozhodla novelu zákona neodkladne podpísať, a zároveň požiadať Ústavný súd SR o preskúmanie súladu ustanovenia § 58 ods. 5) zákona s Ústavou SR bez toho, aby bola pozastavená účinnosť uvedeného zákona ako celku. Podpisom novely zákona teda prezidentka umožní, aby čo najskôr nadobudla účinnosť a bolo možné podľa nej prijímať protiepidemiologické opatrenia, a zároveň urobí potrebný krok k tomu, aby bola novela v súlade s Ústavou SR. "Pre tento postup zosúladenia novely zákona s Ústavou SR som sa rozhodla pre mimoriadnu situáciu, v ktorej sa dnes nachádzame. Na zvrátenie negatívneho trendu epidémie si nemôžeme dovoliť stratiť ani deň, v ktorom by nemohli kompetentné orgány konať a prijímať potrebné opatrenia. Ak by som novelu zákona vetovala, opakované zvolanie Národnej rady SR a jej rokovanie spojené s hlasovaním o zákone by trvalo niekoľko dní, ktoré nám v mimoriadnom úsilí o odvrátenie hrozby môžu veľmi chýbať."