Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ. Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies. Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných. Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Názov tx_cookie_consent
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie slúži na zaznamenávanie platnosti súhlasov s používaním cookies.
Platnosť 1 rok
Typ Nevyhnutné
Názov TS01232bc6
Poskytovateľ prezident.sk
Súbor cookie používaný na identifikáciu relácie používateľa.
Platnosť 2 hodiny
Typ Nevyhnutné

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Názov _gat
Poskytovateľ Google
Použiva Google Analytics na obmedzenie počtu požiadaviek, ktoré je potrebné vykonať.
Platnosť 1 minúta
Typ Štatistické
Názov _ga
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 2 rok
Typ Štatistické
Názov _gid
Poskytovateľ Google
Priradí Vášmu zariadeniu unikátne ID, ktoré využívame na generovanie štatistických dát o návštevnosti našich stránok atď.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjAbsoluteSessionInProgress
Poskytovateľ Hotjar
Sleduje začiatok cesty používateľa pre určenie celkového počtu relácií. Neobsahuje žiadne identifikovateľné údaje.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjFirstSeen
Poskytovateľ Hotjar
Súbor cookie používaný na zistenie, či návštevník už webovú stránku navštívil predtým, alebo či ide o nového návštevníka.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjSessionUser_#
Poskytovateľ Hotjar
Nastaví sa, keď zákazník prvýkrát príde na stránku so skriptom Hotjar. Používa sa na uchovanie unikátneho ID používateľa Hotjar pre túto stránku v prehliadači. To zaisťuje, že správanie pri následných návštevách toho istého webu bude priradené rovnakému používateľovi.
Platnosť 1 rok
Typ Štatistické
Názov _hjSession_#
Poskytovateľ Hotjar
Obsahuje údaje o aktuálnej relácii. Z toho vyplýva, že následné požiadavky v rámci okna relácie budú priradené tej istej relácii Hotjar.
Platnosť 1 deň
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInPageviewSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické
Názov _hjIncludedInSessionSample
Poskytovateľ Hotjar
Zisťuje, či je používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných denným limitom relácií stránky.
Platnosť 7 minút
Typ Štatistické

Prezidentka vetovala kompetenčný zákon

Prezidentka vetovala kompetenčný zákon

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila v utorok 2. januára 2024 NR SR na opätovné prerokovanie tzv. kompetenčný zákon. Výhrady má k viacerým jeho ustanoveniam aj k samotnému legislatívnemu procesu. 

Časť výhrad prezidentky smeruje k zmene spôsobu menovania a odvolania predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zákonodarca sa podľa prezidentky nevysporiadal s požiadavkou ústavy, podľa ktorej vyšších štátnych funkcionárov menuje prezident a štátnych funkcionárov vymenúva vláda. Rozdiel medzi pojmami „vyšší štátny funkcionár“ a „štátny funkcionár“ pritom už veľmi jasne vysvetlil ústavný súd. Z nálezu sp. zn. PL. ÚS 32/95 zo 7. novembra 1996 možno jednoznačne vyvodiť, že ak ide o takého štátneho funkcionára, ktorý spĺňa kritériá stanovené pre vyšších štátnych funkcionárov, zákon nemôže jeho menovanie a odvolanie zveriť vláde, ale musí ho zveriť prezidentovi, inak sa dostane do rozporu s ústavou.             

Schváleným zákonom sa zároveň zavádzajú aj nové dôvody, pre ktoré bude možné predsedov týchto dvoch úradov odvolať. Vo vzťahu k predsedovi Štatistického úradu pridáva medzi dôvody odvolania aj to, že „sa vyskytnú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.“. Podobná úprava bola vložená aj do dôvodov pre odvolanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Takáto právna úprava vo svojej podstate znamená, že vláda bude môcť odvolať predsedov týchto dvoch orgánov kedykoľvek, čím sa fakticky stanú za výkon svojej funkcie politicky zodpovední vláde. To je v priamom rozpore s konceptom nezávislosti, ktorú zákon obom orgánom výslovne priznáva a explicitne ustanovuje, že nesmú podliehať vplyvu žiadnych iných orgánov verejnej moci. Problematický je podľa prezidentky ešte aj ďalší ústavný aspekt tejto zmeny. Právna úprava je retroaktívna a môže sa uplatniť aj na súčasných predsedov oboch orgánov vymenovaných podľa doterajších predpisov. Takúto úpravu považuje prezidentka za ústavne nesúladnú s princípom právnej istoty. 

Prezidentka tiež namieta zaradenie Slovenskej informačnej služby a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví medzi ústredné orgány štátnej správy. Prezidentka nerozporuje právo zákonodarcu povedať, ktorý orgán štátnej správy má alebo nemá byť ústredným orgánom štátnej správy, i keď v prípade SIS je zmena povahy SIS na ústredný orgán štátnej správy dokonca v priamom nesúlade so znením zákona o Slovenskej informačnej službe. Výhrady prezidentky smerujú najmä k spôsobu, akým sa uvedená právna úprava schválila a akým sa má uviesť do právneho života. Ide o prijatie zásadnej zmeny postavenia SIS a ÚRSO, ktorá prebehla bez diskusie s dotknutými orgánmi, bez medzirezortného pripomienkového konania a bez zohľadnenia všetkých legislatívnych dopadov na práva a povinnosti týchto orgánov v praxi. Právny poriadok pritom obsahuje stovky zákonov, ktoré odkazujú na úlohy, práva a povinnosti ústredných orgánov štátnej správy napr. v administratívnych konaniach. Bez riadnej prípravy by takáto zmena s účinnosťou k 1. januáru 2024 bola nevykonateľná a mohla by SIS a ÚRSO spôsobiť praktické problémy v praxi (nedodržanie lehôt, zákonných povinností a pod.), čím by mohol byť v konečnom dôsledku ohrozený aj verejný záujem na riadnej činnosti týchto orgánov. 

Výhrady má prezidentka aj k zmenám pri licenciách na obchodovanie so zbraňami a výrobkami obranného priemyslu. Kým podľa súčasne platného stavu vydáva licencie ministerstvo hospodárstva, ktoré, ak si to vyžaduje verejný záujem, vždy požiada o stanovisko ministerstvo zahraničných vecí a SIS a ich prípadné nesúhlasné stanoviská k udeleniu licencie sú pre ministerstvo hospodárstva záväzné, po novom by záväzné stanovisko poskytovalo už iba ministerstvo obrany. Táto zmena podľa prezidentky môže znamenať ohrozenie verejného záujmu. V prvom rade ministerstvo obrany nemusí a v istom ohľade technicky ani nemôže disponovať takou kvalitou informácií o stave ľudských práv, bezpečnosti, stavu demokracie a jej ohrozenia v tretích krajinách, akou disponuje z dôvodu svojej činnosti MZV a SIS. Tieto informácie sú pritom životne dôležité pri posúdení žiadosti o udelenie licencie pre obchodovanie s dotknutými výrobkami z pohľadu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodnopolitických záujmov SR. 

Prezidentka nemôže súhlasiť so znížením štandardu ich ochrany, navyše keď sa tak udialo v skrátenom legislatívnom konaní bez odbornej diskusie, ktorá by dôsledne zhodnotila všetky potenciálne riziká tejto zmeny. Prezidentka zároveň vládou deklarované dôvody na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu považuje za politické a v žiadnom prípade nie za právne ani zákonné. Naopak, takéto dôležité systémové zmeny musia byť podľa nej podrobené vecnej, poctivej a odbornej diskusii. Aplikácia skráteného legislatívneho konania a aj samotný priebeh rozpravy v národnej rade, keď v pléne parlamentu nediskutoval s parlamentnou opozíciou žiadny z poslancov vládnej väčšiny nereflektuje ani kritériá nálezu ústavného súdu sp. zn. PL. ÚS 13/2022 z 13. decembra 2022, kde ústavný súd objasnil o. i. aj požiadavky a základné pravidlá vzťahujúce sa na legislatívny proces.