Prezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

Prezidentka vetovala novelu zákona o štátnej službe

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok 25. októbra 2021 vetovala poslaneckú novelu zákona, ktorou bol upravený zákon o štátnej službe a v podobe prílepku aj zákon o štátnej službe policajtov. 

Novelizácia zákona o štátnej službe podľa prezidentky otvára priestor odvolať zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, a teda iba z politických dôvodov. V prípade zmien týkajúcich sa policajtov prezidentka považuje cieľ navrhovanej úpravy za legitímny, no nemožno ho podľa nej dosiahnuť v rozpore s legislatívnymi pravidlami, cez posilňovanie kompetencií politických predstaviteľov a spôsobmi, ktoré sú podľa judikatúry súdov problematické. 

„Táto úprava oslabuje princíp politickej neutrality štátnej služby, princíp profesionality štátnej služby, a zároveň priamo mení obsah princípu stability štátnej služby. Vedúci zamestnanci, ktorých bude možné odvolať z riadiacej funkcie bez uvedenia dôvodu, budú vystavení pokušeniu vykonávať štátnu službu v prospech aktuálneho politického vedenia príslušného štátneho orgánu, teda nie politicky neutrálne. Osobitný význam to má najmä v oblasti miestnej štátnej správy, ktorej apolitickosť a profesionalita sú kľúčové.“

Takéto znenie zákona o štátnej službe je podľa prezidentky v rozpore s odporúčaniami viacerých medzinárodných inštitúcií (Rada EÚ, Európska komisia a OECD), a tiež je v rozpore aj s našimi vlastnými záväzkami o profesionalizácii štátnej správy a jej odpolitizovaní. So znením zákona nevyjadrila súhlas ani Legislatívna rada vlády SR a zásadný nesúhlas vyjadrila aj Rada pre štátnu službu.
 
Prezidentka je presvedčená, že legitímny cieľ skvalitnenia a zefektívnenia štátnej služby sa dá dosiahnuť už teraz, a to dôsledným, systematickým a zodpovedným využívaním existujúcich mechanizmov v zákone o štátnej službe, najmä služobného hodnotenia a disciplinárnej zodpovednosti.
 
„Tieto mechanizmy spolu s riadne vykonávanými výberovými konaniami tvoria základné nástroje pre dosiahnutie cieľa depolitizovanej, profesionálnej a nezávislej verejnej služby. Zavádzanie nesystémových úprav zvyšujúcich mieru politických zásahov do štátnej služby tento cieľ nenaplní.“
 
Prezidentka zároveň vetovala aj novelu zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru SR, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície, ktorá bola k prerokúvanému zákonu o štátnej službe vložená prílepkom. Tento postup je v rozpore s legislatívnymi pravidlami, keďže sa v jednom zákone mení iný, nesúvisiaci zákon.
 
Prezidentka poukázala na to, že takmer totožná právna úprava už bola platná medzi rokmi 2010 – 2016 a viedla k mnohým súdnym sporom, v ktorých súdy považovali rozhodnutia vydávané na základe tohto ustanovenia za nezákonné a v rozpore s ústavným právom na súdnu ochranu. Potvrdzuje to aj nález ústavného súdu z 24. apríla 2013.
 
„Hoci sledovaný cieľ navrhovanej úpravy, a to zavedenie efektívneho nástroja, ktorý umožní pružne reagovať na personálne potreby, nevyhnutné pre profesionalizáciu príslušníkov Policajného zboru SR, považujem za legitímny. Nemožno ho však dosiahnuť v rozpore s legislatívnymi pravidlami, cez posilňovanie politických predstaviteľov a spôsobom, ktorý je podľa judikatúry súdov problematický.“

Prezidentka zároveň podpísala tieto dva zákony: 

  • zákon zo 6. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z.,
  • zákon zo 6. októbra 2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

Celé znenie odôvodnenia veta prezidentky