Prezidentka vetovala zákon o hospodárskej súťaži

Prezidentka vetovala zákon o hospodárskej súťaži

Prezidentka Zuzana Čaputová vrátila v stredu 21. apríla 2021 na opätovné prerokovanie parlamentu zákon z 1. apríla 2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Dôvodom rozhodnutia prezidentky je fakt, že Národná rada SR schválila zákon aj s poslaneckým pozmeňujúcim návrhom, na základe ktorého sa mení aj zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy (kompetenčný zákon), a to spôsobom, ktorý nesúvisí s predmetom úpravy schváleného zákona. Ide teda o takzvaný „prílepok”, čo znamená riziko, že by došlo k zmene kompetenčného zákona bez riadneho legislatívneho procesu.

Prezidentka dospela k záveru, že uvedená právna norma bola prerokovaná a schválená v rozpore s § 94 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady SR, nakoľko podľa tohto ustanovenia pri prerokúvaní návrhu zákona nemožno podať návrh, ktorým sa mení alebo dopĺňa iný zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným návrhom zákona. Takto schválený návrh je tiež v rozpore s § 6 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z.

Z vecného hľadiska prezidentka namieta, že uvedená právna úprava cez pozmeňovací návrh vytvára „úrad v úrade,” keď v rámci Úradu vlády SR má byť zriadený Úrad podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, so samostatnou organizačnou zložkou ústredného orgánu štátnej správy, samostatnými kompetenciami a vystupovaním vo vzťahoch navonok, osobitným štatutárnym zástupcom, ako aj finančnou a riadiacou nezávislosťou od tohto ústredného orgánu štátnej správy (v tomto prípade Úradu vlády SR). Takáto právna úprava nemá v slovenskom právnom poriadku obdobu a je v rozpore s princípom jednotnosti riadenia ústredných štátnych orgánov, pričom potreba vytvorenia takéhoto úradu v schválenej podobe nebola riadne odôvodnená predkladateľom.

Dôsledkom absencie riadneho legislatívneho procesu sú aj nejasnosti v spomínanom zákone. Z daného zákona vyplýva, že podpredseda vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, bude pôsobiť súčasne na Úrade vlády SR aj na Úrade podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, čo je proti princípom kreovania štátnych orgánov.

Schválená právna úprava sa nevysporiadala s otázkou postavenia novovytváraného Úradu podpredsedu vlády SR, ktorý neriadi ministerstvo, v štruktúre štátnych orgánov, ani vo vzťahu k samotnej vláde SR a jej predsedovi a z hľadiska kompetencií ani vo vzťahu k Legislatívnej rade vlády SR ako poradnému orgánu vlády SR.

Prezidentka zároveň zdôrazňuje, že nedodržanie zákonom predpísaného procesu prijímania predmetnej právnej úpravy malo významný vplyv aj na jej vecné nedostatky, najmä na určitosť, zrozumiteľnosť a systémovosť textu právnej úpravy, ako aj na nedodržanie požiadaviek právnej istoty. 
 
Ďalšie dôvody vrátenia zákona prezidentka uvádza v celom znení odôvodnenia (dostupné na stiahnutie), ktorým prezidentka vrátila zákon na opätovné prerokovanie NR SR. Zákon odporúča schváliť so zmenami, ktoré vypúšťajú spomínané sporné zmeny v kompetenčnom zákone.

Prezidentka zároveň podpísala zákon z 31. marca 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.