Prezidentka vymenovala rektorov dvoch vysokých škôl

Prezidentka vymenovala rektorov dvoch vysokých škôl

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v utorok 26. januára 2021 do funkcie dvoch rektorov vysokých škôl. 

Obaja už vo funkciách pôsobili aj v predošlom období. György Juhász bude aj naďalej rektorom Univerzity J. Selyeho v Komárne a Jozef Habánik rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Prezidentka v príhovore po ich vymenovaní uviedla, že funkcie sa ujímajú v neľahkom období. "Pandémia donútila vysoké školy prejsť do dištančného režimu vyučovania. Viem, že táto zmena bola pre mnohých vyučujúcich náročná nielen technicky, ale najmä z toho hľadiska, že štúdium bez každodenného priameho a osobného pôsobenia na študentov je oveľa náročnejšie, ak sa jeho kvalita nemá znižovať. O to viac oceňujem iniciatívu a tvorivý prístup všetkých, ktorí sa aj v mimoriadne sťažených podmienkach snažia udržať vysokú úroveň vzdelávania na našich univerzitách a vysokých školách."

Podľa prezidentky sa záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v poslednom období zvyšuje, čo považuje za znak toho, že fakulty univerzity ponúkajú študentom príťažlivé študijné programy. "Univerzite sa podarilo dosiahnuť, že niektoré technické študijné programy boli akreditované s tým, že spĺňajú najvyššie európske štandardy kvality. Je to veľký úspech a bolo by skvelé, keby sa počet takýchto kvalitných programov, ktoré obstoja aj v medzinárodnom porovnaní,  neustále zvyšoval."

Prezidentka pripomenula, že Univerzita Jánosa Selyeho v Komárne je jedinou vysokou školou na Slovensku, ktorá vyučuje v jazyku národnostnej menšiny. "Vnímam potenciál univerzity pre vysokoškolské vzdelávanie a vedecké bádanie v maďarskom jazyku. Aj to, aký má potenciál pre kultúrny, sociálny a ekonomický rozvoj na juhu krajiny, pre našich občanov maďarskej národnosti. O to väčšia je zodpovednosť vyplývajúca z tohto postavenia univerzity. Kvalitné vzdelávacie inštitúcie v materinskom jazyku sú jedným z dôležitých predpokladov toho, aby sa príslušníci národnostných menšín mohli cítiť skutočne plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky."

Prezidentka opätovne zdôraznila, že vysoké školy majú nezastupiteľnú rolu pri tom, aby sa naša ekonomika transformovala na znalostnú ekonomiku. "Musíme spoločne zastaviť odlev talentov zo Slovenska. Zvýšiť úroveň kritického myslenia, obmedziť šírenie dezinformácií a odvrátiť s nimi súvisiacu krízu autority odborníkov a vedeckých inštitúcií. Odstrániť akékoľvek pochybnosti ohľadom akademickej etiky a integrity v našom vysokom školstve."