Prezidentka vymenovala za sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla

Prezidentka vymenovala za sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala v stredu 30. septembra 2020 do funkcie sudcu Ústavného súdu SR Roberta Šorla. 

V príhovore prezidentka s uspokojením skonštatovala, že nedávny výber kandidátov na ústavných sudcov v Národnej rade Slovenskej republiky prebehol dôstojne a s plným rešpektom k jednotlivým kandidátom. "Uchádzať sa o funkciu ústavného sudcu mohli  renomovaní právnici, ktorých navrhli oprávnené osoby a inštitúcie a každý z nich dostal pred tvárou verejnosti rovnaký priestor, aby presvedčil poslancov Národnej rady SR o svojich kvalitách. Obaja kandidáti, ktorých zvolila Národná rada SR, dostali hlasy poslancov koalície i opozície a boli zvolení v prvom kole voľby. Verím, že takýto priebeh výberu kandidátov na uvoľnené sudcovské posty sa stane na Slovensku tradíciou, aby samotný proces výberu a voľby garantoval všetkým uchádzačom nielen rovnaké podmienky a prístup k významnej sudcovskej funkcii, ale aj dôstojný priebeh tohto procesu."

Prezidentka je presvedčená, že najvyšší a nezávislý orgán ochrany ústavnosti na Slovensku svoje poslanie splní vtedy, ak vo svojej činnosti zohľadní niekoľko základných skutočností.

"Predovšetkým skutočnosť, že Ústava Slovenskej republiky nie je založená na hodnotovej neutralite, lebo vyžaduje rešpektovanie základných hodnôt demokratickej spoločnosti. Inými slovami, ústavná demokracia nie je len politickou mocou, ktorá sa vykonáva a presadzuje formálnymi právnymi nástrojmi, ale predstavuje moc, ktorá je založená na hodnotách a princípoch. Z tohto hľadiska je prirodzené a pochopiteľné, ak rozhodnutia ústavného súdu budú prispievať k formovaniu našej demokratickej a politickej kultúry a stanú sa aj zrkadlom pre politickú a morálnu sebareflexiu spoločnosti. Slovenská republika potrebuje ústavný súd, ktorý je si vedomý svojho postavenia a svojej misie a je dostatočne sebavedomý, aby ju presadzoval nielen v spolupráci, ale aj v konfrontácii s ďalšími aktérmi verejného života."

Od nezávislého orgánu ochrany ústavnosti môžeme podľa prezidentky právom očakávať, že nezotrvá iba pri izolovanej interpretácii zákonov a ich súladu s ústavou, ale bude dbať na to, aby ústavné princípy prenikali a prežarovali celý právny poriadok. "Od orgánu, ktorého postavenie tak jednoznačne definoval základný zákon štátu, je tiež prirodzené očakávať, že bude odvážny a konzekventný. Nemôže a nesmie byť ústupčivý v prípade, ak orgány štátu, ktoré by mali konať v mene ľudu, v mene suveréna, zasiahnu nepatričným spôsobom do základných ľudských a občianskych práv alebo do práv menšín všetkého druhu. Hoci to vyvolá nevôľu vládnucich." 

Ústavnému súdu prezidentka zaželala, aby neustrnul pri obhajobe takého normatívneho poriadku, ktorý bude statický. Právo vo vyvíjajúcej sa demokratickej spoločnosti musí podľa jej názoru prechádzať neustálym interpretačným procesom, ktorý zohľadňuje nielen zásadné a nemenné princípy a hodnoty, ale aj skutočnosť, že sa uplatňujú v nových pomeroch a v novom kontexte. Ústavný súd má podľa prezidentky nielen právomoci, ale aj odbornú kompetenciu na to, aby práve jeho interpretačný proces práva zohrával rozhodujúcu rolu pri modernizácii nášho právneho poriadku.   

Novému ústavnému sudcovi prezidentka zaželala, aby do dejín slovenského ústavného súdnictva vstúpil ako príkladný ochranca ústavy a ústavnosti a aby v roku 2032 opúšťal úrad s pocitom dobre vykonanej práce a s vedomím, že sa zaslúžil o blaho republiky a jej obyvateľov.

Celý text príhovoru prezidentky je dostupný v sekcii Prejavy