Súhlasíte so spracovaním osobných údajov?


Informácie v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov:

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Kancelária prezidenta SR, so sídlom Štefánikova 2, 811 05 Bratislava, SR, IČO: 30845157 ( „prevádzkovateľ“).

 • Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom evidencie pozvaní a pracovných ciest a stretnutí na právnom základe § 1 ods. 3 písm. b) zák. č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Kontakt na zodpovednú osobu: osobneudaje@prezident.gov.sk.
 • Osobné údaje budú spracúvané v rozsahu meno, priezvisko, adresa elektronickej pošty, názov redakcie a pracovná pozícia, číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu.
 • Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre vybavenie príslušnej pracovnej cesty alebo stretnutia podľa príslušných právnych noriem.
 • Osobné údaje budú ďalej poskytnuté príjemcom v zmysle príslušných právnych predpisov.

Dotknutá osoba má v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných údajov najmä tieto práva:

 • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • právo na opravu osobných údajov,
 • právo na vymazanie osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.