Súhlasíte so spracovaním osobných údajov?


Prihlásením sa k odberu Newslettra súhlasíte so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania informácií z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky prevádzkovateľa:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova 2
811 05 Bratislava
IČO 30 845 157
www.prezident.sk, (ďalej len: „prevádzkovateľ").
 • Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané výlučne za účelom zasielania informácií z Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky.
 • Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Osobné údaje budú poskytované subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona a subjektom zabezpečujúcim technickú podporu.
 • V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov prevádzkovateľovi, nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä
  • právo na prístup k osobným údajom,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov,
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo na prenosnosť automaticky spracúvaných osobných údajov (prevádzkovateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné) a právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).
 • Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Prihlásiť sa môže iba osoba staršia ako 16 rokov.
  Viac o právach dotknutej osoby nájdete tu: Súhlasíte so spracovaním osobných údajov?
 • Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy: osobneudaje@prezident.gov.sk.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  • a) emailovou správou zaslanou na adresu: osobneudaje@prezident.gov.sk,
  • b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu" na obálke.