Informácie k spracúvaniu osobných údajov

v zmysle zák. č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom
Vašich osobných údajov je Kancelária prezidenta SR, so sídlom Hodžovo námestie 1, 811 06 Bratislava, SR, IČO: 30845157 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Kontakt na zodpovednú osobu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: osobneudaje@prezident.gov.sk

Prihlásením sa prostredníctvom Kontaktného formulára prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje za účelom:

  • vybavenia Vášho podnetu na právnom základe § 1 ods. 3 písm. b) zák. č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky
  • zaslania tlačových správ z Kancelárie prezidenta (ďalej len „tlačové správy KP“) na právnom základe Súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 13 ods. 1 písm a) zákona o ochrane osobných údajov a čl. 7 GDPR

Osobné údaje budú spracúvané formou vedenia v evidencii adresátov elektronickej pošty a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa elektronickej pošty. Prevádzkovateľ bude uchovávať osobné údaje po dobu nevyhnutnú pre vybavenie príslušného podnetu podľa príslušných právnych noriem.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu o tom, že jeho osobné údaje budú poskytnuté sprostredkovateľovi Phirational, spol. s r.o., so sídlom Trojičné námestie 4 917 01 Trnava, SR, IČO: 46550372.

Osobné údaje budú sprístupnené príjemcovi a bude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín, do USA správcovi z dôvodu správy cloudových služieb prevádzkovateľovi spoločnosti The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA. Osobné údaje nebudú ďalej poskytnuté alebo sprístupnené tretím stranám, iba ak na základe osobitných predpisov ako napr. orgány činné v trestnom konaní. Osobné údaje nebudú zverejnené. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodnutie vrátane profilovania.

Dotknutá osoba má najmä nasledovné práva v zmysle čl. 13 GDPR a/alebo § 19 zákona o ochrane osobných:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • právo na opravu osobných údajov
  • právo na vymazanie osobných údajov právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo na prenosnosť osobných údajov,
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov a/alebo právo podať sťažnosť v zmysle čl. 13 ods. 2 písm. d) GDPR.