Ratifikované zmluvy po 15.6.2024

Prezident Slovenskej republiky je jediným nositeľom oprávnenia ratifikovať medzinárodné zmluvy v mene Slovenskej republiky. Prezident ratifikáciou s konečnou platnosťou potvrdzuje dohodnutú medzinárodnú zmluvu a vyjadruje súhlas s tým, aby ňou Slovenská republika bola viazaná.

Dátum Ratifikovaná zmluva


Zobraziť Ratifikované zmluvy do 15.6.2024