Úlohou profesorov je vychovávať mysliacich ľudí s pevnými hodnotami

Úlohou profesorov je vychovávať mysliacich ľudí s pevnými hodnotami

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala vo štvrtok 29. apríla 2021 nových profesorov vysokých škôl predovšetkým z oblasti spoločenských a humanitných vied.

V príhovore prezidentka uviedla, že spoločenskovedné a humanitné odbory by sa nemali chápať iba ako príprava zamestnancov pre určité konkrétne pracovné pozície. "Ako učitelia spoločenskovedných a humanitných disciplín najlepšie viete, že vašou úlohu je vychovávať mysliacich ľudí s pevným hodnotovým zázemím, ktorí si vedia vytvoriť na veci vlastný názor, vedia ho aj podložiť argumentmi a majú morálnu silu, aby ho obhájili v názorovej konfrontácii s inými postojmi. Takíto ľudia sa dokážu uplatniť nielen v oblasti, v ktorej získali vzdelanie a titul, ale aj všade tam, kde je potrebné aktívne hľadať informácie, tvorivo ich spracovať a použiť v praxi."

Úlohou nových profesorov je podľa prezidentky prinášať hlboké pochopenie toho, čo sa deje so spoločnosťou, s ľuďmi, prinášať pochopenie trendu, kam svet smeruje a čo ľudia svojím konaním spôsobujú. "Vašou úlohou je vychovávať absolventov, ktorí dokážu vytvárať intelektuálne, kultúrne a duchovné hodnoty a dokážu pôsobiť na ľudí tak, aby boli schopní prijímať hodnotové rozhodnutia na vysokej intelektuálnej a kultúrnej úrovni. Aj vývoj na Slovensku ukázal, aké je to dôležité pre zdravý vývoj spoločnosti."

Prezidentka zdôraznila, že od spoločenských vied a od predstaviteľov očakávame, že svoju expertízu ponúknu pri tvorbe verejných politík a pri identifikácii najväčších civilizačných výziev, ktoré pred republikou stoja. "Veľmi potrebujeme, aby ste sa kvalifikovane zamýšľali nad alternatívami spoločenského vývoja i nad tým, ako je možné vyriešiť najzávažnejšie konflikty a protirečenia, ktoré nás ohrozujú. Naša spoločnosť potrebuje, aby ste aktívne vstupovali do verejného diskurzu vo vážnych sporoch a vo verejnej diskusii ukázali, ako veľmi sa skutočné vedecké poznanie odlišuje od hlučného ignoranstva."

Menný zoznam všetkých 27 vymenovaných profesorov a profesoriek vysokých škôl spolu s odbormi, v ktorých pôsobia, je dostupný v sekcii Vymenovania a odvolania