Milosti a amnestie

Prezident Slovenskej republiky má právo odpustiť alebo zmierniť právoplatne uložený trest alebo zahladiť odsúdenie, a to prostredníctvom udelenia individuálnej milosti alebo amnestie. Na základe žiadosti o milosť a ďalších podkladov, ktoré pre hlavu štátu zabezpečuje minister spravodlivosti Slovenskej republiky, môže prezident rozhodnúť o udelení milosti osobe právoplatne odsúdenej za trestný čin. Počas konania o žiadosti o milosť môže nariadiť odloženie alebo prerušenie výkonu trestu. Trest alebo jeho časť môže odpustiť aj podmienečne. Použitie inštitútu amnestie umožňuje prezidentovi hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy, pričom na jej platnosť sa vyžaduje aj podpis predsedu vlády Slovenskej republiky alebo ním povereného ministra (tzv. kontrasignácia). Národná rada Slovenskej republiky má právo zrušiť rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie alebo individuálnej milosti, ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu. O súlade uznesenia Národnej rady SR o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti s ústavou rozhoduje Ústavný súd SR.

DátumMilosťUdelená
27.3.202431-ročný mužZuzana Čaputová
22.12.202338-ročná ženaZuzana Čaputová 
22.12.202323-ročný mužZuzana Čaputová 
22.12.202335-ročný mužZuzana Čaputová 
22.12.202328-ročný mužZuzana Čaputová 
16.6.202340-ročný mužZuzana Čaputová 
16.6.202363-ročný mužZuzana Čaputová 
21.4.202336-ročná ženaZuzana Čaputová 
3.3.202353-ročný muž Zuzana Čaputová 
3.3.202331-ročný muž Zuzana Čaputová
23.12.202254-ročný muž
Zuzana Čaputová
30.9.202235-ročná ženaZuzana Čaputová
30.9.202228-ročný mužZuzana Čaputová
24.6.202229-ročný mužZuzana Čaputová
24.6.202248-ročná ženaZuzana Čaputová
10.9.202131-ročná ženaZuzana Čaputová 
23.7.202156-ročný muž
Zuzana Čaputová
23.7.202124-ročná ženaZuzana Čaputová
23.7.202129-ročná ženaZuzana Čaputová
22.1.202147-ročná ženaZuzana Čaputová
21.12.202041-ročná ženaZuzana Čaputová
18.9.202028-ročný mužZuzana Čaputová
23.7.202048-ročná ženaZuzana Čaputová
11.6.202041-ročný mužZuzana Čaputová 
12.5.202041-ročná ženaZuzana Čaputová 
9.4.202020-ročný mužZuzana Čaputová
5.12.201941-ročný mužZuzana Čaputová 
18.11.201944-ročný mužZuzana Čaputová
4. 9. 2019
48-ročný muž
Zuzana Čaputová
4. 4. 201931-ročná ženaAndrej Kiska
29. 11. 201879-ročný mužAndrej Kiska
7. 8. 201734-ročná ženaAndrej Kiska
8. 6. 201745-ročná ženaAndrej Kiska
6. 2. 201732-ročná ženaAndrej Kiska
6. 10. 201626-ročný mužAndrej KiskaŠtatistické informácie

Štatistické informácie od 3.3.1993, aktualizované k 30.6.2024.

Rok PrávomocŽiadosti o milosť Udelené milosti Amnestiálne milosti*Neudelené milosti Udelené amnestie
2024 Peter Pellegrini121000
2024 Zuzana Čaputová45212170
2023 Zuzana Čaputová
100394490
2022 Zuzana Čaputová 115354590
2021 Zuzana Čaputová 1441 55870
2020 Zuzana Čaputová1442 6518
0
2019 Zuzana Čaputová879 31900
2019 Andrej Kiska303 1

1640
2018 Andrej Kiska517 1-3190
2017 Andrej Kiska602 3
-3680
2016 Andrej Kiska402 1 -2560
2015 Andrej Kiska455 0 -4950
2014 Andrej Kiska470 0 -181 0
2014 Ivan Gašparovič166 3 -1760
2013 Ivan Gašparovič353 1 -3911
2012 Ivan Gašparovič398 2 -2400
2011 Ivan Gašparovič395 1 -4130
2010 Ivan Gašparovič435 7 -1720
2009 Ivan Gašparovič538 2 -2470
2008 Ivan Gašparovič422 1 -2820
2007 Ivan Gašparovič372 5 -3450
2006 Ivan Gašparovič379 2 -2890
2005 Ivan Gašparovič491 4 -3690
2004 Ivan Gašparovič393 0 -1411
2004 Rudolf Schuster320 6 02630
2003 Rudolf Schuster410 12 03640
2002 Rudolf Schuster651 15 13400
2001 Rudolf Schuster816 15 475990
2000 Rudolf Schuster863 16 316871
1999 Rudolf Schuster706 11 203181
1999 Mikuláš Dzurinda- 2 --1
1998 Vladimír Mečiar- 4 2-2
1998 Michal Kováč279 15 -údaj nie je dostupný0
1997 Michal Kováč725 25 -údaj nie je dostupný0
1996 Michal Kováč1069 21 -údaj nie je dostupný0
1995 Michal Kováč875 11 -údaj nie je dostupný0
1994 Michal Kováč714 11 -údaj nie je dostupný0
1993 Michal Kováč1113 2 -údaj nie je dostupný1

* Amnestiálne milosti boli individuálne milosti vychádzajúce z príslušného článku rozhodnutia prezidenta SR o amnestii.

Legislatíva SR o milostiach

Ústava Slovenskej republiky

Čl. 102 ods. 1 písm. j)
Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.

Čl. 102 ods. 2
Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak ide o udelenie amnestie, je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.

Čl. 86 písm. i)
Do pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky patrí uznášať sa o zrušení rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j), ak odporuje princípom demokratického a právneho štátu; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.

Čl. 88a
Návrh na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) prerokuje Národná rada Slovenskej republiky vtedy, keď o to požiada najmenej pätina jej poslancov.

Čl. 84 ods. 4
Na zrušenie rozhodnutia prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. j) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Čl. 129a
Ústavný súd rozhoduje o súlade uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o zrušení amnestie alebo individuálnej milosti prijatého podľa čl. 86 písm. i) s Ústavou Slovenskej republiky. Ústavný súd začne konanie vo veci podľa prvej vety bez návrhu; čl. 125 sa použije primerane.

Trestný poriadok (zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov)

§ 472 Udelenie milosti
Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na základe práva daného mu ústavou udeľuje milosť.

§ 473 Konanie o udelení milosti
(1) Podklady na rozhodovanie prezidenta v konaní o udelení milosti zabezpečuje minister spravodlivosti.
(2) Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.

§ 474 Rozhodnutie o použití amnestie
Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná amnestie, urobí súd, ktorý rozhodol v prvom stupni. Ak je taká osoba v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody, urobí rozhodnutie súd, v ktorého obvode sa trest vykonáva. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 475 Podmienečné udelenie milosti
(1) Ak bol trest alebo jeho zvyšok pri udelení milosti odpustený len pod určenými podmienkami, plnenie podmienok a prevýchovu odsúdeného sleduje súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.
(2) O tom, či odsúdený, ktorému sa trest odpustil udelením milosti prezidentom, splnil uložené podmienky, rozhoduje prezident.
(3) Podklady na rozhodnutie prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.
(4) Ak do jedného roka od uplynutia doby, na ktorú sa vzťahujú uložené podmienky, nebolo urobené rozhodnutie podľa odseku 2 bez zavinenia odsúdeného, má sa za to, že uložené podmienky splnil.

§ 476 Zmena výmery trestu
(1) Ak bol amnestiou celkom alebo sčasti odpustený trest len za niektorý z trestných činov, za ktorý bol uložený úhrnný alebo súhrnný trest, ktorý nebol doteraz celkom vykonaný, určí súd podľa vzájomného pomeru závažnosti primeraný trest za trestné činy amnestiou nedotknuté. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
(2) Rozhodnutie podľa odseku 1 robí na verejnom zasadnutí súd, ktorý trest uložil v prvom stupni.