Milosti

Prezident Andrej Kiska udelil dve podmienečné milosti. Kliknutím na odkazy v tabuľke si o prípadoch prečítate viac.

DátumMilosť
6. 2. 201732-ročná žena
6. 10. 201626-ročný muž

Štatistický prehľad

Štatistické informácie od 16. 6. 2014, aktualizované k 6. 2. 2017.

Rok Podania Žiadosti o milosť Udelené milosti Neudelené milosti
2017 106 60 1 32
2016 893 402 1 256
2015 1181
455 0 495
2014 946 470 0 181

Legislatíva SR o milostiach

Ústava Slovenskej republiky


Čl. 102 ods. 1 písm. j/

Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.

Čl. 102 ods. 2

Rozhodnutie prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. j/, ak ide o udelenie amnestie, je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo ním poverený minister; v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky.Trestný poriadok /zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov/

§ 472 Udelenie milosti

Prezident Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na základe práva daného mu ústavou udeľuje milosť.

§ 473 Konanie o udelení milosti

1. Podklady na rozhodovanie prezidenta v konaní o udelení milosti zabezpečuje minister spravodlivosti.
2. Ak to nariadi počas konania podľa odseku 1 prezident, výkon trestu sa odloží alebo preruší. Tieto úkony podľa nariadenia prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.

§ 474 Rozhodnutie o použití amnestie

Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený trest, účastná amnestie, urobí súd, ktorý rozhodol v prvom stupni. Ak je taká osoba v čase rozhodovania vo výkone trestu odňatia slobody, urobí rozhodnutie súd, v ktorého obvode sa trest vykonáva. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 475 Podmienečné udelenie milosti

1. Ak bol trest alebo jeho zvyšok pri udelení milosti odpustený len pod určenými podmienkami, plnenie podmienok a prevýchovu odsúdeného sleduje súd, ktorý vo veci rozhodol v prvom stupni.

2. O tom, či odsúdený, ktorému sa trest odpustil udelením milosti prezidentom, splnil uložené podmienky, rozhoduje prezident.

3. Podklady na rozhodnutie prezidenta zabezpečuje minister spravodlivosti.

4. Ak do jedného roka od uplynutia doby, na ktorú sa vzťahujú uložené podmienky, nebolo urobené rozhodnutie podľa odseku 2 bez zavinenia odsúdeného, má sa za to, že uložené podmienky splnil.

Amnestie

Prezident Andrej Kiska neudelil žiadne amnestie.