Podpísané a vrátené zákony po 15.6.2024

Po schválení zákona v Národnej rade Slovenskej republiky sa zákon doručí na podpis prezidentovi Slovenskej republiky, ktorý môže využiť svoje právo tzv. suspenzívneho veta a schválený zákon vrátiť parlamentu na opätovné prerokovanie. Národná rada vrátený zákon opäť prerokuje v druhom a treťom čítaní, v ktorom sa rozhoduje iba o pripomienkach prezidenta. Na opätovné schválenie vráteného zákona alebo prijatie prezidentovi pripomienky a schválenie zákona ako celku sa vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov všetkých poslancov (najmenej 76 hlasov). Ak pripomienky prezidenta neboli akceptované, hlava štátu má právo schválený zákon nepodpísať. V takom prípade sa schválený zákon uverejní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bez podpisu prezidenta.

DátumÚkonZákon
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 28. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení zákona č. 46/2024 Z. z.
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 28. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
16.7.2024podpísaný zákonzákon z 27. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
8.7.2024podpísaný zákonzákon z 27. júna 2024 o niektorých opatreniach na zlepšenie bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike
2.7.2024podpísaný zákonzákon z 19. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.7.2024podpísaný zákonzákon z 18. júna 2024, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.7.2024podpísaný zákonzákon z 18. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
2.7.2024podpísaný zákonzákon z 18. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.7.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 358/2021 Z. z. o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
30.6.2024podpísaný zákonzákon z 20. júna 2024 o Slovenskej televízii a rozhlase a o zmene niektorých zákonov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024 o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 19. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 13. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 13. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024, ktorým sa dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
25.6.2024podpísaný zákonzákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.  145/1995  Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
25.6.2024
podpísaný zákonzákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zobraziť Podpísané a vrátené zákony do 15.6.2024